НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 27 / 2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 29.06.2012 г. Заповед № РД - 00 - 27 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІ - 1365 и VІІ - 1359, кв.15 по регулационния план на гр.Сапарева баня с нови идентификатори №№ 65365.602.931 и 65365.602.932 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с Възложител Кирил Георгиев Кърпачки.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 30.06.2012 г и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

*Документът е достъпен в прикачените файлове