НовиниПринтирай

Заповед №299/09.07.2012 г.

                                                              ЗАПОВЕД

                                                      №299/09.07.2012 година,
                                                         гр.Сапарева баня

На основание чл.44, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № Iз - 1053 от 19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

                                                           О Б Я В Я В А М:

1. В община Сапарева баня посевите от житни култури са навлезли във фаза „Восъчна зрялост" - степен на узряване /етап/ преди пълната зрялост на зърното.

2. Определям следните мерки за осигуряване на пожарната безопасност:
2.1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
2.2. В земеделските земи и извън тях /слогове и крайпътни ивици/ не се разрешава:
-паленето на стърнища и други растителни остатъци;
-използването на открити огнеизточници;
2.3. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни да организират и изпълняват изискванията на Раздел III от Наредба № Iз - 1053 за правилата и нормите за пожарната безопасност в земеделските земи.
2.4. Водачите на земеделска техника трябва да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и да могат да работят с наличните пожаротехнически средства.
2.5. Лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на земеделските земи, трябва да съобщават незабавно на телефон 112 или 0701/50 160 при установяване на запалване или пожар.
2.6. При започване на жътвата да се спазват изискванията за парцелиране на площите с противопожарни ивици, всички площи, засети с житни култури, също се отделят с пожарозащитни ивици.
2.7. Земеделската техника, участваща в жътвената кампания, да се осигури с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене.

3. Кметовете на кметства при нужда да организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Настоящата Заповед да се връчи на кметовете на населени места в Община Сапарева баня, на полската охрана, на председателите на земеделски кооперации, на специалиста по защита на населението от бедствия, пожари и аварии, на експерта по селскостопанство при ОбА гр. Сапарева баня, на РС «ПБЗН» гр. Дупница за сведение и изпълнение, както и да се огласи сред населението.

ИНЖ. САШО ИВАНОВ
Кмет на Община Сапарева баня

ЗА КМЕТ:ИНЖ. ВАСИЛ МАРГИН
/Съгл. Заповед №293/03.07.2012 година
На кмета на община Сапарева баня/

Изготвил:
Жасмина Джоргова

 

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове

Прикачени файлове

Заповед (205.67 KB) Заповед (332.94 KB)