Технически услуги > Актове за одобряване на ПУППринтирай

Актове за одобряване на ПУП 2021 година

         АКТ

 

 

        №/ДАТА

       ОСПОРЕНА

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗРАБОТКА

ОБХВАТ

Заповед №РД-08-73 от 19.02.2021г.

 

‘’БМП Инвест 2014’’ ЕООД

ПУП-изм. на ПР и ПЗ  в обхват УПИ /п-л/ XXII-1016 за общ.обсл. кв.31 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.372 по КК на гр.Сапарева баня третиращ както следва: изм. на ПР – разделяне на два самостоятелни  УПИ с проектни номера XXVIII-1016 и XXIX-1016  за общ.обсл. кв.31 по плана на гр.Сап.баня: - изм. ПЗ предвиждане на ново застрояване в новообразуваните парцели без промяна на установените жилища устройствена зона с малка височина и плътност - Жм

УПИ /п-л/ XXII -1016 ‘’ За обществено обсл. Кв.31 по плана на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-156 от 31.03.2021г.

 

Велика Георгиева Пешкова, Спаска Г. Пешкова , Антоанета Иванова Александрова и Станиела Ив. Пешкова

ПУП-изм. на ПР и ПЗ  в обхвата на УПИ /п-л/ I -1988 , XXVII-1988 кв.17 по рег.план на с.Сапарево

УПИ /п-л/ I-1988 и XXVII-1988 кв.17 по плана на с.Сапарево

Решение №258 Протокол №18

25.02.2021г.

 

Димитрина Стойцова Иванова

ПУП-ПП- канализационно отклонение за битови отпадни води от п.и. №65365.24.199м ‘’Грамчова чешма’’ по КК на гр.Сапарева баня в обхвата на п.и. №65365.24.604,65365.24.605 и 65365.24.606 по КК на гр.Сапарева баня

П.и 65365.24.604 , 65365.24.605 и 65365.24.606 по КК на гр.Сапарева баня