Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-10/01.10.2020 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) - изменение на (ПР), в обхват УПИ, представляващ парцел XLІV-1294,кв.3А по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-10/01.10.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLІV-1294, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.626 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLІII-1295-„За обществено обслужване", кв. 3А по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.625 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1296, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1179 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-1294, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.627 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1293, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.628 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:


1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ XLІV-1294, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLІII-1295-„За обществено обслужване", кв. 3А по плана на гр.Сапарева баня по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.626 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ XLІV-1294, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1296, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.626 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ XLІV-1294, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-1294, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.626 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
4. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ XLІV-1294, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1293, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.626 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
5.Запазване на установената устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложители Георги Владимиров Марков и Йордан Владимиров Марков.