НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-30/20.09.2011

В Община Сапарева баня са постъпили Заявление вх.№ З-700/10.08.2011 година от Стоил Иванов Крушин, с постоянен адрес: с.Сапарево, община Сапарева баня, ул."Шипка" № 13 и Заявление Вх.№ З-701/10.08.2011 година от Василка Илиева Крушина, с постоянен адрес: с.Сапарево, община Сапарева баня; Стефка Йорданова Пешкова, с постоянен адрес: гр.София, ж.к."Младост 4" бл.415, вх.6, ет.8, ап.29 и Калинка Йорданова Владимирова, с постоянен адрес: гр.Перник, кв.Даскалово за допускане на изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхват улица с о.т.191-192-193-180 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІ-1688 и Х-1687, кв.41 по плана на с.Сапарево. Искането е направено от собствениците на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІ-1688 и Х-1687, кв.41 по плана на с.Сапарево и е представено мотивирано предложение за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР). Заявителите са пожелали, също така, да им бъде разрешено да възложат за тяхна сметка изработването на проекта за изменение на подробния устройствен план. Направеното предложение е целесъобразно, налице са законовите основания за допускането му по чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2, § 8,ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/(Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г.,изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г.,изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г.,изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.), и не предвижда изразходване на бюджетни средства от Община Сапарева баня.
С оглед на гореизложените мотиви и на основание Решение № 5 взето по Протокол № 43/29.06.2011 година на Общински съвет-гр.Сапарева баня, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2, §8,ал.2, т.3, чл.135, ал. 6 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


Д О П У С К А М

1. Да се изработи проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в следния териториален обхват:
- улица с о.т.191-192-193-180 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и урегулирани поземлени имоти представляващи парцели ХІ-1688 и Х-1687, кв.41 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня;
Третиращ намаляване ширината на улица с о.т.191-192-193-180 по плана на с.Сапарево и поставяне в съответствие новата улична регулационна линия по съществуващите имотни граници на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІ-1688 и Х-1687, кв.41 по плана на с.Сапарево.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ:
-Проекта да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57 /2001 год./ и се представи в общината за провеждане на процедури по чл.128 и сл. от ЗУТ.
-Проекта да се представи в два еднообразни екземпляра, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
-Проекта да се представи и на цифров носител във формат CAD4.
-Възложителят да съгласува Проекта за Подробен устройствен план с ВиК, Електроразпределение и БТК по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. Разрешавам молителите Стоил Иванов Крушин, Василка Илиева Крушина, Стефка Йорданова Пешкова и Калинка Йорданова Владимирова да възложат за своя сметка изработването на изменението на подробния устройствен план в обхвата и при спазване на изискванията по т. 1.
3. Определям срок от шест месеца от датата на съобщаването на заявителите на настоящата заповед за внасяне в Дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството" на проекта за изменение на действащия подробен устройствен план в обхвата и при спазване на изискванията по т. 1. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителите и за трети лица се прекратяват.
4. Настоящата заповед спира прилагането на действащия подробен устройствен план в териториалния обхват на допуснатото изменение по т. 1.
5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Евелина Нешева - директор Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството".
6. Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
7. Заповедта да се съобщи по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
8. Екземпляр от заповедта да се връчи на заявителите след заплащане на такса в размер на 20 лв. (двадесет лева), съгласно чл.50, т.17 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева баня.КМЕТ НА ОБЩИНА
САПАРЕВА БАНЯ:
инж. САШО ИВАНОВ

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Прикачени файлове

Заповед (3.03 MB)