НовиниПринтирай

Първи прием на документи за кандидатстване на потребители на услуги в домашна среда, както и за длъжностите - „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” по проект BG05M9OP001-2.002-0098 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0098 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Договор № BG05M9OP001-2.002-0098-C01

 

 О Б Я В А

 

От 04.04.2016 г.  до 20.04.2016 г. включително,

е отворен първи прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услуги в домашна среда, както и за длъжностите - „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” по проект BG05M9OP001-2.002-0098 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”

 

 

          Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, както и подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход.

 

          В рамките на тази дейност ще се извършат две поддейности:

 

1.     Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Центъа за интегрирани услуги в домашна среда (ЦУДС), като се проведе ясна и ефективна процедура по подбор и договаряне с кандидатите за персонал, извършващ социални услуги, отговарящ на нуждите на потребителите.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени лично и ще бъдат поканени за сключване на срочни трудови договори за период до 18 месеца. Предвижда се да бъде нает персонал от 40 души, от които 20 лични асистента, 10 социални асистента и 10 домашни помощника.

 

2.     Информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат-потребителите на услугите в домашна среда. За ползване на социални услуги „личен асистент”, „социален асистент“ и „домашен помощник“ могат да кандидатстват:

·        Възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Сапарева баня;

·        Хора с увреждания, включително деца, в невъзможност за самообслужване, които поради здравословни причини са в социална изолация, живущи на територията на община Сапарева баня, включително и техните семейства.

 

Услугите са както следва:

Ø за лична помощ - услуга "личен асистент";

Ø за подкрепа за социално включване - услуга "социален асистент";

Ø за комунално-битови дейности - услуга "домашен помощник".

 

Комисия за оценка и подбор на кандидатите ще извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите и предварително разработена процедура за подбор с критерии (по схемата на точкуване).

 

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугите, уведомяване на класираните кандидати. Процедурата ще включва и заявяването на личния избор на кандидатите за потребители на конкретен личен или социален асистент или домашен помощник.

 

За заемане на длъжностите „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните критерии:

 

ü Да е грамотно лице

ü Да е безработно лице с регистрация в дирекция „Бюро по Труда”, или да е наето на срочен трудов договор, или да е наето на непълен работен ден.

ü Да има желание да работи с хора със затруднено самообслужване, с които не са в родствени отношения.

 

 

Заявленията са типови – вземат се и се подават в Деловодството на Общинска администрация – Сапарева баня .

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента – община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия/Управляващия орган