НовиниПринтирай

Съобщение във връзка с изпълнението на проект: „Подкрепа в семейна среда” и входирани заявления за заемане на длъжности: „Психолог”, „Социален работник” и „Логопед” в Център за услуги в домашна среда

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сапарева баня обявява списък на подалите заявления и допуснатите кандидати за събеседване за длъжности „Психолог”, „Социален работник” и „Логопед” в „Център за услуги в домашна среда”.

 

 

Подадени заявления за длъжността „Психолог” – 2 броя

Подадени заявления за длъжността „Социален работник” – 1 брой

Подадени заявления за длъжността „Логопед” – 1 брой

 

 

Допуснати до събеседване/ интервю кандидати:

 

За длъжността „Психолог” – 2 броя

За длъжността „Социален работник” – 1 брой

За длъжността „Логопед” – 1 брой

 

 

Събеседването/интервюто ще се проведе от комисия, назначена от кмета на Община Сапарева баня на 27.04.2016г. от 14:00 часа в заседателната зала на третия етаж на общинска администрация в гр. Сапарева баня.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента - община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия/Управляващия орган.