НовиниПринтирай

Зaповед №РД-08-168/21.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня относно недопускане на болестта - заразен нодуларен дерматит при едри преживни животни на територията на община Сапарева баня

 ЗАПОВЕД

      №РД-08-168/21.04.2016 г.,

гр. Сапарева баня

 

         На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, на осн. чл.32 ал1. от Закона на администрацията, чл. 128 от ЗВМД, Заповед № РД-20-103/18.04.2016 г на Областния управител на област Кюстендил и Заповед № РД-11-571/13.04.2016 г на Изпълнителния директор на БАБХ относно  констатирани  огнища  на болестта заразен  нодуларен дерматит в с. Воден и с. Черногорово, община Димитровград, област Хасково и Решение на Областната епизоотична комисия от 18.12.2014 година за налагане мерки за недопускане проникването и разпространението на болестта на територията на община Сапарева баня 

 

                                                                                          НАРЕЖДАМ:

 

I.Да се наложат следните мерки за изпълнение в община Сапарева баня:

 

         1.Забранявам  провеждането на изложби, пазари или други събирания на едри преживни животни на територията на общината.

        2.Собствениците на животновъдни обекти за едри преживни животни да извършват дезинфекции и дезинсекции в и около животновъдните обекти и засилят мерките за биосигурност в тях;

         3.Нареждам на общинските фирми по чистота редовно да извозват отпадъците до градските сметища.

       4.Органите на Министерството на вътрешните работи да засилят контрола върху транспортните средства превозващи живи животни и продукти от животински произход и при констатиране на такива без ветеринарномедицинско свидетелство, същите да бъдат задържани и  да се докладва незабавно ВМС гр. Дупница – тел.0701/5-50834 и 078/550630.

         5. Общинска дирекция по горите гр. Сапарева баня и ръководителите на ловно-рибарските сдружения да организират засилено наблюдение на дивите животни за заболяемост и смъртност,  като при констатиране на такива, незабавно да се сигнализира в ВМС гр. Дупница – тел.0701/5-50834 и 078/550630.

        Контрола по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Председателя на Общинската епизоотична комисия.

     Заповедта ми да се доведе до знанието за сведение и изпълнение на Председателя на Общинската епизоотична комисия, кметовете на населени места от Община Сапарева баня, на ветеринарния лекар отговарящ за община Сапарева баня, Началника на        Участък на МВР гр. Сапарева баня, Началника на Общинско лесничейство гр. Сапарева баня, председателя на ловнорибарската дружинка, „ОМБП „Гражданска защита”,полската охрана и на всички собственици на селскостопански животни - говеда гр.Сапарева баня, деловодството и по подходящ начин да се огласи сред населението.

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

жд

Прикачени файлове

Заповед РД-08-168/21.04.2015г. (858.74 KB)