НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-136/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня относно определен маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада в гр. Сапарева баня през 2016г.

ЗАПОВЕД

№РД-08-136/06.04.2016г.

 

        На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 55, ал. 3 от Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество и чистотата на територията на община Сапарева баня и чл.31 ал.1 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Сапарева баня

 

УТВЪРЖДАВАМ:

      

       Следния маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада  в  гр. Сапарева баня през 2016 година, а маршрутите на територията на селата да се определят със заповед на кметовете по населени места.

       Селскостопанските животни и сборни стада/овце и кози и др./ в гр. Сапарева баня да преминават от ул.”Победа”, ул.”Преспа”, ул.”Рилски езера” и ул.”Буйов рид” до мястото за паша.

        

ЗАБРАНЯВАМ:

 

       Преминаването на селскостопанските животни и на сборните стада и кучета пазачи по улица”Тракия”, ул. „Георги Бенковски”, ул.”Липа” и ул.”Славяни”. Пастирите да стигат до мястото за паша извън посочените улици.

       Преминаването и безстопанственото движение на селскостопански животни, на стада от едър рогат добитък, мъжки рогат добитък и коне през централната градска част на града и селата, главни пътища,строителни граници на населените места и пиенето на вода от животни от чешми, направени на главни пътища и кръстовища  с цел осигуряване необходимите условия за безопасност на живота на хората,  движението на МПС и недопускане  замърсяване на населените места при придвижването на животните.

        Събирането на дребен и едър рогат добитък за паша и сезонно отглеждане в регулацията на населените места.

         Изграждането на заграждения за престой на селскостопанските животни от кози и овце по определения маршрут за движение на животните до мястото за паша.

          Изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и в кофите за смет.                 Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и замърсяването на площи, общинска или държавна собственост в границите на населените места.

           Натрупването на оборска тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка.

            Отглеждането,преминаването, престоя, разходката и пашата на селскостопански животни и пчелни семейства в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, дворове на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли, заведения за социални грижи и прилежащите им терени, с изключение на определените със заповед на кмета на общината.

 

                                                                                    НАРЕЖДАМ:

 

      Собствениците на домашни животни  да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, вързани с повод, а всяко стадо от животни да бъде придружено от едно куче, което да е със спъвачка или намордник.

     Ползвателите на сборните пунктове за животни ежедневно да почистват и поддържат в чист приличен вид същите сборни пунктове и улици.

      Постоянни и временни пчелини да се устройват само с писмено съгласие на всички съседи за урегулирани поземлени имоти.

      Полската охрана да следи за изпълнението на заповедта и да съставя актове за установяване на административно нарушение на нарушителите.

       Настоящата заповед да се връчи на полската охрана, собствениците на домашни и селскостопански животни, пастири на сборни стада и деловодството за сведение и изпълнение и да се разгласи сред населението.

 

 

 

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня