НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-134/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня за забрана паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии

  ЗАПОВЕД

№РД-08-134/06.04.2016г.

 

     Във връзка с обявяването на пожароопасен сезон за горските територии от 01.04.2016 г. до 30.10.2016 г.  в Кюстендилска област за 2016 година, на основание чл.137, ал.1 от Закона на горите, изготвена заповед № РД-20-75/31.03.2016 година на Областен управител на област Кюстендил, на основание  писмо с вх. №24-00-46/31.03.16 година в Областна администрация с предложение на Директора на Регионална дирекция по горите-Кюстендил и предприемане на съвместни действия за предотвратяване на горски пожари през летния пожароопасен сезон на 2016 година

 

    НАРЕЖДАМ:

 

   1.По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100(сто) метра от границите на горските територии.

     2.Кметовете на населени места да организират, координират и провеждат съгласувано с Районните служби към РД»ПБЗН» по места и РДГ – Кюстендил, мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии- собственост на общината или предоставени им за управление;

    3. Да информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар;

    4.Да участват в гасене на пожари в горските територии със създадените по реда на Закон за защита при бедствия доброволни формирования.

    5.Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния  европейски номер 112.

     Настоящата заповед да се връчи на кметовете на населени места в Община Сапарева баня, на полската охрана, на председателите на земеделски кооперации, на специалиста по защита на населението от бедствия, пожари и аварии, до Областния управител-Кюстендил,  Регионална дирекция „ ПБЗН гр. Дупница, Изпълнителна агенция по горите,  за сведение и изпълнение, както и да се огласи сред населението.

 

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня