НовиниПринтирай

Обява

В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги На 22.01.2016г. в Община Сапарева баня обявява период за набиране на заявления за медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подаватЗаявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общинска администрация гр.Сапарева баня в деловодството  от22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. След изтичане на срока за прием на документи Списък с одобрените кандидати ще бъде обявен на интернет страницата на Община Сапарева баня и на информационното табло в сградата на общината.

 

Назначените след подбора медицински специалисти ще изпълняват функциите си през м.Февруари 2016, като посещават потребители на социалната услуга „личен асистент" по проекта в домовете им и извършва услуги по измерване на кръвно налягане, консултации за спазване на хигиенно-диетичен режим, консултации за предпазване от развитие на декубитуси и при необходимост, осъществява връзка с личния лекар на потребителя, съгласно график.

Прикачени файлове

Бланка (95.50 KB)