НовиниПринтирай

Информация по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

Към 30.09.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Сапарева баня са  30 души, обслужващи 30 потребителя от населените места в общината – гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево.

Съгласно приетата методика за всеки месец се изготвя план за извършване на проверки на място. И през месец септември са извършени плануваните проверки и посещения на място.От екипа извършващ проверките и срещите с потребителите не са констатирани несъответствия, няма сигнали от потребителите за некачествено предоставяне на услугата.

Администратор на проекта,
Даниела Кьосева

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

2014BG05М9OР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”

Стойност на проекта:

Обща стойност на проекта за цялата страна – 64 966 534,16лева

Продължителност:

Продължителността на проекта е 13 месеца 

Цели на проекта:

Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност.

Целеви групи по проекта:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца, с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.

 

Кратко описание:

    Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа" ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите.

     Услугата „Личен асистент" ще продължи да се предоставя в национален мащаб на принципа „индивидуален бюджет" и по този начин надгражда операция „Алтернативи", като осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите групи.

     Предоставянето на  социалната услуга „Личен асистент” включва осигуряване на достъп до интегрирани социални и здравни услуги на основание извършена индивидуална оценка на кандидат-потребителите от служители на Дирекция „Социално подпомагане”-Козлодуй. 
Тридесет и девет ще са потребителите по проекта в община Козлодуй, които ще бъдат обгрижвани от 38 лични асистенти в трудоспособна възраст, назначени на срочни трудови договори.

     Продължителността на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” е 10 месеца.