НовиниПринтирай

Община Сапарева баня със спечелен проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

 Предстои подписване на договор с Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"  във връзка с подадено и  одобрено проектно предложение на община Сапарева баня  по процедура BG05M9OP001-2.002 "Независим живот".Проектът бе разработен и входиран  на 07.07.2015г. чрез  информационния модул за кандидатстване на информационна система ИСУН 2020.

 

Проектът     ще подобри  качеството на живот и  достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания (в това число деца) и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез преодоляване на последиците от социалното им изключване. С реализирането на проекта ще се създаде Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. В проекта е предвидено услугите да се предоставят 18 месеца и да обхващат 60 или повече потребители, в зависимост от нуждата.

 

  Предоставянето на услугите в домашна среда ще се извършва от 20 лични и 10 социални асистента, 10 домашни помощника, социален работник, специален педагог – логопед, психолог и медицинска сестра. Предоставянето на психологически, социални и здравни услуги, заедно с услугите личен/социален асистент и домашен помощник представляват комплекс от интегрирани услуги за хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждане и ще предложат комплексни действия за осигуряване на дългосрочна грижа.