НовиниПринтирай

Информация за кандидати, отговарящи на условията и желаещи да участват по програма "Старт в кариерата -2015"

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата" 2015 год.    в срок до  23.10.2015 год. кандидатите,отговарящи на условията на програмата , могат да подадат в Дирекция „Бюро по труда" - гр. Сапарева баня заявление за участие в подбора на кандидати за общинска администрация Сапарева баня за следните заявени и одобрени работни места в съответните дирекции:

 

Институция

Отдел/Звено

Професионално направление

 Специалност

Други изисквания (компютърна грамотност, чужд език и др.)

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Административно правно и информационно обслужване

Администрация и управление

Администрация и управление, Публична администрация,Европейска публична администрация,Бизнес администрация,Бизнес администрация и мениджмънт,Стопанско управление и администрация,Европейска администрация,Управление на проекти

Английски език, Компютърна грамотност

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Финансова счетоводна дейност и управление на собствеността

Икономика

Счетоводство, счетоводство и контрол, Стопански и финaнсов контрол,Счетоводство и анализ,Счетводоство и финанси,Финанси,Финанси и счетоводство, Финансов мениджмънт,Публични финанси, Международна икономика и финанси, Международни икономически отношения

Компютърни грамотност и други софтуерни  и счетоводни програми

 

А.   Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция "Бюро по труда" в срок до 23.10.2015 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

►   Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на Агенция по заетостта;

►   Автобиография (Европас формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици);

►   Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН.

►   Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Комплектът документи се подава в един екземпляр.

 

 

КРИТЕРИИ

за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата" през 2015 г.

 

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата" през 2015 г. трябва да отговарят на следните изисквания:

 

1.      Критерии за кандидатстване

 

А.Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

►   Да са младежи до 29 ненавършени години до 23.10.2015 г. включително;

►   Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

►   Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда" като безработни или заети лица;

►   Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

 

Забележка:

В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

 

Б. Критерии за подбор за дадено работно място

 

Към интервю за започване на работа се насочват кандидатите, които притежават висше образование по специалности, посочени от работодателя, и по специалности в професионалното направление, посочено от работодателя, и отговарят на допълнителните изисквания за владеене на чужд език, компютърна грамотност и др., посочени от работодателя.