НовиниПринтирай

Обявление на Заповед № РД-08- 384/22.07.2015г. на кмета на община Сапарева баня относно забрана за ползването на питейна вода от 08:00 до 22:00 часа

 

 

 

ЗАПОВЕД

№ РД-08-384/22.07.2015Г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 от Наредба 1194 от 14.09.2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и чл. 115 от АПК, както и с настъпилото трайно засушаване и недостига на питейна вода на територията на община Сапарева баня

 


І. ЗАБРАНЯВАМ:Ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и др. от 08.00 часа до 22.00 часа.

ІІ. На нарушителите да бъдат налагани санкции в размер на 50,00 лева за физическилица и 100 лева за юридически лица и ЕТ.ІІІ. Контрол върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на служителите на „ВИК Паничище" ЕООД гр. Сапарева баня и кметовете на населени места. Приконстатиране на нарушения да се издават актове за установяване на административно нарушение от служителите на „ВиК Паничище" ЕООД гр. Сапарева баня и кметоветена населени места.


ІV. Въведеното ограничение ще важи до издаването на последваща заповед за отмяна.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на управителя на „ВиК Паничище" ЕООД гр. Сапарева баня, кметовете на населени места, деловодството, както и да се огласи сред населението за сведение и изпълнение.

 

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня


ЗА КМЕТ: ИНЖ. ВАСИЛ МАРГИН
Съгл. Заповед РД-08-353/06.07.2015г.
на кмета на община Сапарева баняЖД/