НовиниПринтирай

Обявления за провеждане на процедури за предоставяне на концесия с предмет и обект: Спортен комплекс - Футболен стадион с.Ресилово и спортен комплекс за спортна и тренировъчна дейност в поземлен имот с идент.65365.24.25

 

 

Днес 13.07.2015 год. ще бъдат публикувани в електронната страница на ДВ и НКР два броя обявления за провеждане на процедури за предоставяне на концесия с предмет и обект:


1.  „Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс  - Футболен стадион с.Ресилово в поземлен имот с номер № 027014, находящ се в землището на село Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност «Над селото» с площ от 15.005 дка, начин на трайно ползване - ливада, шеста категория, при съседи: имот № 027175, полска култура на наследници на Йордан Стойков Дашов, имот № 027067- полска култура на наследници на Георги Петков Сусанин, имот № 027012-полска култура на наследници на Васил Станчов Лазаров, имот № 027011, полска култура на наследници на Михал Станчев Лазаров и др., имот № 027010-полска култура на наследници на Ангел Митев Гърнев и др., имот № 027009- полска култура на Димитринка Венциславова Руменина и др., имот № 027008 на Мариана Йорданова Паризова, имот № 027007-друга селищна территория на Мариана Йорданова Паризова, имот № 027006-полска култура на наследници на Христо Спасов Тодоров, имот № 027005-полски път на Община Сапарева баня, имот № 027230-полска култура на Райна Георгиева Щрапульова, имот № 027016-полска култура на Станимир Данаилов Щрапульов, имот № 027231-полска култура на Йордан Данаилов Щрапульов, имот № 027017-полски път на Община Сапарева баня, имот № 027018-полска култура на Лиляна Денчева Димитрова, имот № 027030-полска култура на Яким Димитров Йовев, имот № 027032-полска култура на наследници на Васил Христов Йовев, имот № 027033-полска култура на наследници на Захари Христов Йовев, имот № 027034-полска култура на наследници на Герасим Христов Йовев, имот № 027035-полска култура на наследници на Димитър Христов Йовев, имот № 027036-полска култура на наследници на Васил Манев Йовев, имот № 027144-полска култура на наследници на Димитър Манев Йовев, имот № 027037-полска култура на Цвета Славева Вельова и др. и имот № 027038-полска култура на Борис Георгиев Йовев и др.", управление и експлоатация на обекта съобразно предназначението му с предоставяне на спортни и търговски услуги.

 

    2.„Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс за спортна и тренировъчна дейност в поземлен имот с идентификатор 65365.24.25 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност «Физолница» с площ 18010 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 024025, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 65365.24.188, 65365.24.23, 65365.24.210, 65365.24.604, 65365.24.9, 65365.24.200, 65365.24.30, 65365.24.31, 65365.43.1, 65365.43.126, 65365.43.208, 65365.26.26, 65365.24.217 съгласно скица на поземлен имот № 15-194611/13.05.2015 г. на СГКК-гр.Кюстендил», управление и експлоатация на обекта съобразно предназначението му с предоставяне на спортни и търговски услуги".