НовиниПринтирай

ПРОТОКОЛ на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ във връзка с постъпила Жалба вх.№З- 314-1/21.05.2015г. от Георги Гелев срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня

ПРОТОКОЛ

съставен на основание чл. 37и, ал. 6  от ЗСПЗЗ

 

        Днес, 26.05.2015г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня и във връзка с постъпила Жалба вх.№З- 314-1/21.05.2015г. от Георги Гелев - собственик на животновъден обект, срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със  Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радка Спасова Георгиева - зам. кмет «СДКЕИ»;

                  СЕКРЕТАР: Костадин Иванов Николов - юрисконсулт при ОбА                                

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. Райна Бояджиева - ст. Специалист»Общинска собственост»;

                                2.Жасмина Джоргова ст. експерт"СГС" и еколог

                                 3. Силвия Гладникова - кмет на кметство  с. Ресилово

                                            4.Иван Базиргянов-кмет на кметство с.Сапарево

                                 5. Йордан Куйов - кмет на кметство  с.Овчарци                                                                    

 

Комисията е в пълен състав.

Дневен ред на заседанието:

1.      Комисията да разгледа Жалба вх.№З- 314-1/21.05.2015г. от Георги Гелев.

2.      Комисията да състави протокол за окончателното разпределение на имотите за землището на гр.Сапарева баня, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите се разпределят на правоимащите в землището на Община Сапарева баня.

 

             Председателят на комисията прочете гласно изнесеното в Жалба вх.№З- 314-1/21.05.2015г. от Георги Гелев - собственик на животновъден обект.

              Комисията прие следното: Съгласно чл.91, ал.1 от АПК,  когато органът е колективен - в 14-дневен срок, от получаване на жалбата или протеста административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

             Жалба вх.№З- 314-1/21.05.2015г. от Георги Гелев е допустима, като е подадена от заинтересовано лице в съответния срок за обжалване, а разгледана по същество е основателна. С  протокол от 04.05.2015г. комисията е разпределила мерите, пасищата и ливадите от ОПФ на правоимащите лица с регистрирани животновъдни обекти в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня. При разпределянето на имотите по отношение на правоимащите Петър Костадинов Бонжилов, Йордан Георгиев Вучалийски, Мариян Венциславов Грахльов, Венцислав Цанев Грахльов и Пламен Кирилов Ковачев всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Сапрево, община Сапарева баня, не спазено изискването на закона дефинирано в нормата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, съгласно която пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

            Във връзка с изложеното и на основание чл.91, ал.1 от АПК, във вр. с чл.37и, ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ, комисията взе следното

 

                                                           РЕШЕНИЕ

            Изменя протокол от 04.05.2015г. на комисия назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня в частта му за разпределение на общинските мери, пасища и ливади в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня по отношение на Петър Костадинов Бонжилов, Йордан Георгиев Вучалийски, Мариян Венциславов Грахльов, Венцислав Цанев Грахльов и Пламен Кирилов Ковачев всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Сапрево, община Сапарева баня, като след изменението в частта му протокола придобива следното съдържание:

 

Петър Костадинов Бонжилов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537920398 /стар 2645-0250/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 13бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. ИМОТ С НОМЕР - 033110 - М."ДЖУГАНИЦА" - С ПЛОЩ   52 572 КВ.М.                   ПАСИЩЕ МЕРА - - КАТ.IХ
 2. ИМОТ С НОМЕР - 033109 - М."ДЖУГАНИЦА" - С ПЛОЩ  6 370 КВ.М.                      ПАСИЩЕ МЕРА  - КАТ.IХ
 3. ИМОТ С НОМЕР - 033111 - М."ДЖУГАНИЦА" - С ПЛОЩ  386 КВ.М.                  ПАСИЩЕ МЕРА - - КАТ.IХ
 4. ИМОТ С НОМЕР - 045070 - М."КРАМИ ДОЛ" - С ПЛОЩ  7 639 КВ.М.                    ЛИВАДА - КАТ.VIII
 5. ИМОТ С НОМЕР - 028027 - М."СВ.ПЕТЪР" - С ПЛОЩ  5 870 КВ.М             ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.VI
 6. ИМОТ С НОМЕР - 042035 - М."БАНСКО ЛИВАГЕ" - С ПЛОЩ  42 915 КВ.М.   ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 7. ИМОТ С НОМЕР - 042033 - М."БАНСКО ЛИВАГЕ" С ПЛОЩ  6 774 КВ.М.   ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 8. ИМОТ С НОМЕР  - 000509 -М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ 14 280 КВ.М.           ЛИВАДА - КАТ.IХ
 9. ИМОТ С НОМЕР - 000510 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  12 657 КВ.М.      ЛИВАДА - КАТ.IХ
 10. ИМОТ С НОМЕР - 063001 - М."ДУШКЕВИЦА" - С ПЛОЩ  93 977 КВ.М.       ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ

 

Йордан Георгиев  Вучалийски в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537980308 /стар 2645-0523/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 10бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 100 дка от I до VII  или 200 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1. 200000 кв.м. идеална част от имот № - 000427 - М."МАРКО" -  ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ  258 780 КВ.М.      ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.IХ.

 

Мариян Венциславов Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537980399 /стар2645-0303/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 40бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 400 дка от I до VII  или 800 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. 250 000кв.м. идеална част от ИМОТ С НОМЕР - 000354 -М."КУДЕВСКИТЕ ЕГРЕЦИ" - ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ  358 020 КВ.М.   ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 2. ИМОТ С НОМЕР - 000656 -М."БОНЕВИЦА" -  С ПЛОЩ  59 011 КВ.М.        ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 3. ИМОТ С НОМЕР - 000448 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  239 631 КВ.М.        ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 4. ИМОТ С НОМЕР - 000451 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  69 106 КВ.М.    ЛИВАДА  - КАТ.IХ
 5. ИМОТ С НОМЕР - 054005  -М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  4910 КВ.М.               ЛИВАДА - КАТ.IХ
 6. ИМОТ С НОМЕР - 000418 - М."АЙДАРОВ ВАЛОГ" - С ПЛОЩ  12 964 КВ.М.   ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.IХ
 7. ИМОТ С НОМЕР - 000694 - М."СЕМЧИН ДЕРЕ" - С ПЛОЩ  134 960 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА  - КАТ.IХ

8.    ИМОТ С НОМЕР - 031575 - М."ПРОГОНО" - С ПЛОЩ 14 577 КВ.М.             ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ. Х.

 

Венцислав Цанев Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537920229 /стар2645-0202/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 21бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 210 дка от I до VII  или 420 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. Имот № ИМОТ С НОМЕР - 000666 -М."БОНЕВИЦА" - С ПЛОЩ  183 868 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 2. ИМОТ С НОМЕР - 000429 -М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  212 894 КВ.М.    ПАСИЩЕ МАРЕ - КАТ.IХ
 3. ИМОТ С НОМЕР - 000433 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  13 676 КВ.М.    ПАСИЩЕ МАРЕ - КАТ.IХ
 4. ИМОТ С НОМЕР - 000366 - М."СЕМЧИН" - С ПЛОЩ  2209 КВ.М.             ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.VIII

 

Пламен Кирилов Ковачев в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537960319 /стар2645-0559/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 19бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 190 дка от I до VII  или 380 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1.380 000кв.м. идеална част от имот № - 000660 -М."ТЪПАНКО" - ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ  458 964 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ

 

В останалата му час протокол от 04.05.2015г. на комисия назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня по отношение разпределение на общинските мери, пасища и ливади в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня по отношение на собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Сапрево, община Сапарева баня, не се изменя.

 

                 Комисията извърши окончателното разпределение на имотите за землището на гр.Сапарева баня с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди.

Комисията детайлно  разгледа заявленията и приложените към тях документи. Комисията  оставя без разглеждане подадените след установения в чл.37и, ал.5 от ЗСППЗ срок. В законовоустановеният срок заявления по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ са подали следните лица:

 

Сапарева баня

 1. Георги Иванов Гелев
 2. Ивайло Георгиев Гелев
 3. Калоян Любомиров Леоампа
 4. Крум Василев Белчински
 5. Иван Костадинов Станикин
 6. Спас Антониев Джокин
 7. Никола Георгиев Йорданов
 8. Костадин Иванов Гавазки
 9. Михал Василев Мацанов
 10. Елен Венциславов Георгиев
 11. Мария Георгиева Дукова
 12. Михал Димитров Главянов
 13. Красимир Методиев Мертакчийски
 14. Георги Кирилов Вучков
 15. Владимир Костадинов  Иванов
 16. Веска Николова Михалкова
 17. Райна Георгиева Михалкова
 18. Николай Йорданов Михалков

 

Комисията разгледа по отделно постъпилите заявления и документи към тях  подадени от  собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня както следва:

 

1.Георги Иванов Гелев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536500284 /стар 2650-0273/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 16бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 160 дка от I до VII  или 320дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

     1.Имот с идентификатор 65365.2.28 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1440кв.м., н.т.п.: пасище

     2.Имот с идентификатор 65365.2.27 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1113кв.м., н.т.п.: пасище

    3.Имот с идентификатор 65365.2.8 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 17589кв.м., н.т.п.: пасище

                4.Имот с идентификатор 65365.2.68 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 15607кв.м., н.т.п

     5.71 771 кв.м от имот с идентификатор 65365.2.2 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 121771кв.м., н.т.п.: пасище 

    6. Имот с номер  000441 по КВС на с.Сапарево, м. „Лъкатица", с площ 74 914  кв.м. н.т.п.: ливада.

 

 

2. Ивайло Георгиев Гелев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536540015 /стар2650-0411/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 11бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 110 дка от I до VII  или 220дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

От Ивайло Георгиев Гелев е входирано Заявление с вх.№З-315/-1/12.05.2015г., с което е заявил, че е прехвърлил собствеността си  върху пасищните селскостопански животни включени в животновъден обект №.6536540015 /стар2650-0411/ и регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня. С оглед разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, съгласно която пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория и предвид изнесеното в заявление вх.№З-315/-1/12.05.2015г.  от Ивайло Георгиев Гелев, същият следва да бъде изключен от кръга на правоимащите лица и не следва да му се разпределят   пасища, мери и ливади от ОПФ.

 

  3.  Калоян Любомиров Леоампа в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580519 /стар2650-0461/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 20бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 200дка от I до VII  или 400дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1.Имот с идентификатор 65365.210.59 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 10 379кв.м., н.т.п.: пасище

2.Имот с идентификатор 65365.33.20 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 332кв.м., н.т.п.: пасище

3. Имот с идентификатор 65365.26.49 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 609кв.м., н.т.п.: пасище

            4.Имот с идентификатор 65365.8.176 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1 214кв.м., н.т.п.: пасище

5.Имот с идентификатор 65365.16.150 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1 813кв.м., н.т.п.:

6.Имот с идентификатор 65365.215.3 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 87 342кв.м., н.т.п

7.Имот с идентификатор 65365.1.20 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 53 376кв.м., н.т.п.: пасище

            8.Имот с идентификатор 65365.1.19 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 42026кв.м., н.т.п.: пасище

 

       4.Крум Василев Белчински в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536540068 /стар2650-0285/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 27бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 270дка от I до VII  или 540дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

      1.Имот с идентификатор 65365.32.255 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 5390кв.м., н.т.п.: пасище

      2.Имот с идентификатор 65365.32.57 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 19011кв.м., н.т.п.: пасище 

      3. Имот с идентификатор 65365.24.189 по КК на гр.Сапарева баня, м.  с площ 1 100 кв.м., н.т.п.: ливада

      4. Имот с номер 026022 по КВС на с.Овчарци, м. „Св.Богородица",  с площ  16 529  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х.

      5. Имот с номер 017124 по КВС на с.Овчарци,, м. „Прогоно",  с площ  5 197  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ.

6. Имот с номер  043005 по КВС на с.Овчарци, м. „Змиярнико", с площ   4612   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

7. Имот с номер  043006 по КВС на с.Овчарци,, м. „Змиярнико", с площ   47284   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

8. Имот с номер  043020 по КВС на с.Овчарци, м. „Змиярнико", с площ   3 890   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

9..Имот с идентификатор 65365.14.85 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 6383кв.м., н.т.п.: пасище.

10.Имот с идентификатор 65365.14.79 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1772кв.м., н.т.п.: пасище

11.Имот с идентификатор 65365.14.78 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 4691кв.м., н.т.п.: пасище

12.Имот с идентификатор 65365.36.102 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 9058кв.м., н.т.п.: пасище

13.Имот с идентификатор 65365.215.6 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 9917кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище

14.Имот с идентификатор 65365.37.33 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 13434кв.м., н.т.п.: пасище

15. Имот с идентификатор 65365.1.9 по КК на гр.Сапарева баня, м. с площ 9 791 кв.м., н.т.п.: ливада

16. Имот с идентификатор 65365.2.1 по КК на гр.Сапарева баня, м. с площ 6 152 кв.м., н.т.п.: ливада

17.Имот с идентификатор 65365.43.40 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1172кв.м., н.т.п.: пасище

18.Имот с идентификатор 65365.35.105, по КК на гр.Сапарева баня с площ 2776кв.м., н.т.п.: пасище

19. 20 000 кв.м идеална част от имот с идентификатор 65365.215.5 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 34375кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище 

20. Имот с номер  000486 по КВС на с.Сапарево, м. „Ръжана", с площ 83 517  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 

         5. Иван Костадинов Станикин в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536520138 /стар2650-0721/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 18бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 180 дка от I до VII  или 360дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1. Имот с идентификатор 65365.41.1 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 3470кв.м., н.т.п.: пасище

2.Имот с идентификатор 65365.40.24 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1644 кв.м., н.т.п.: пасище

3.Имот с идентификатор 65365.40.8 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 2857кв.м., н.т.п.: пасище

4.Имот с идентификатор 65365.40.30 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 32 970 кв.м., н.т.п.: пасище

            5. 66 621 кв.м от имот с идентификатор 65365.1.2 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 199864кв.м., н.т.п.: пасище

            6. 52 870 кв.м идеална част от имот с идентификатор 65365.40.2 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 105 741кв.м., н.т.п.: пасище.

 

     6. Спас Антониев Джокин в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536550074 /стар 2650-0117/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 9бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 90 дка от I до VII  или 180дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1. имот с идентификатор 65365.42.35 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 2 373кв.м., н.т.п.: пасище.

           2. Имот с идентификатор 65365.42.36 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 85 164кв.м., н.т.п.: пасище.

           3. Имот с идентификатор 65365.24.194 по КК на гр.Сапарева баня, м. с площ 1849 кв.м., н.т.п.: ливада

 

         7. Никола Георгиев Йорданов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536550002 /стар 2650-0305/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 4бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1.Имот с идентификатор 65365.39.13 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 5837кв.м., н.т.п.: пасище

2.Имот с идентификатор 65365.38.18 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 12222кв.м., н.т.п.: пасище

3.Имот с идентификатор 65365.23.498 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 968кв.м., н.т.п.: пасище

4.Имот с идентификатор 65365.9.31 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 2973кв.м., н.т.п.: пасища

5.Имот с идентификатор 65365.58.239 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 13664кв.м., н.т.п.: пасище

20.Имот с идентификатор 65365.29.2 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 2863кв.м., н.т.п.: пасище

 

8. Костадин Иванов Гавазки в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536570010 /стар 2650-0249/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 42бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 420 дка от I до VII  или 840дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

         1.Имот с идентификатор 65365.215.2 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 75350кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище

         2.Имот с идентификатор 65365.215.13 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 178 583кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище

       3. Имот с идентификатор 65365.215.12 по КК на гр.Сапарева баня, м. "Пладнище", с площ 74 401 кв.м., н.т.п.: ливада

       4.Имот с идентификатор 65365.9.10 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 16 548кв.м., н.т.п.: пасище

 

9. Михал Василев Мацанов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580012 /стар 2650-0359/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 7бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 70 дка от I до VII  или 140дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:          

 

 1. Имот с идентификатор 65365.24.194 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1849кв.м., н.т.п.: ливада.

 2. Имот с идентификатор 65365.41.2 по КК на гр.Сапарева баня с площ 53 451 кв.м., н.т.п.: пасище.

 3.Имот с идентификатор 65365.23.274 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1407кв.м., н.т.п.: пасище

 4.Имот с идентификатор 65365.1.1 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 6972кв.м., н.т.п.: пасище

 5.Имот с идентификатор 65365.31.13 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1683кв.м., н.т.п.: пасище

 6.Имот с идентификатор 65365.20.101 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 1375кв.м., н.т.п.: пасище.

             7.Имот с идентификатор 65365.2.7 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 2820кв.м., н.т.п.: пасище.

 

              

10. Елен Венциславов Георгиев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536510024 /стар 2650-0398/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 26бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 260 дка от I до VII  или 520дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1.Имот с идентификатор 65365.215.967 по КК на гр.Сапарева баня, м. "Вировете", с площ 43 994 кв.м., н.т.п.: ливада - Елен Георгиев.

2. 220 000 кв.м идеална част от имот с номер 054437 по КВС на с.Сапарево, м. „Каркъмо", целия с площ 537 648  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ.

 

 

11. Мария Георгиева Дукова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536510102/ стар 2650-0370/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 8бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. . При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.      80 000 кв. м идеална част от имот с идентификатор 65365.215.4 по КК на гр.Сапарева баня, м. с площ 125 472 кв.м., н.т.п.: ливада.

 

 

12. Михал Димитров Главянов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580143 /стар 2650-0735/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 21бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 210 дка от I до VII  или 420дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

         1. 52 870 кв.м идеална част от имот с идентификатор 65365.40.2 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 105 741кв.м., н.т.п.: пасище

         2.Имот с идентификатор 65365.40.26 по КК на гр.Сапарева баня, с площ 6989кв.м.

         3.Имот с идентификатор 65365.23.357 по КК на гр.Сапарева баня с площ 13 989 кв.м., н.т.п.: ливада.

         4. Имот с номер  000504 по КВС на с.Сапарево , м. „Мулетарника", с площ 101 922  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

         5. Имот с номер  000505 по КВС на с.Сапарево, м. „Мулетарника", с площ 9809  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ/52 от Сапарево/

         6.  Имот с номер 036003 по КВС на с.Сапарево , м. „Джубрена", с площ 4 779  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ.

 

13. Красимир Методиев Мертакчийски  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536590130 /стар 2650-0100/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 17бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 170 дка от I до VII  или 340 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

     1. 3 600 кв.м идеална част от имот с идентификатор 65365.13.221 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 16 711кв.м., н.т.п.: пасище 

    2. 8 000 кв. м. идеална част от имот с идентификатор 65365.14.80 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 11 400кв.м., н.т.п.: пасище

    3. 66 621 кв.м идеална част от имот с идентификатор 65365.1.2 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 199 864кв.м., н.т.п.: пасище 

    4. Имот с идентификатор 65365.23.213 по КК на гр.Сапарева баня, м. "Вадите", с площ 1 162 кв.м., н.т.п.: ливада.

5. 23 000 кв.м идеална част от имот с номер  000676 по КВС на с.Сапарево, м. „Дърляница", целия с площ 79 972  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

6. 45 000 кв. м идеална част от имот с идентификатор 65365.2.2 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 121 771кв.м., н.т.п.: пасище 

7. Имот с номер 000182 по КВС на с.Овчарци, м. „Джерман",  с площ  24 990  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ.

 

 

    14. Георги Кирилов Вучков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580065 /стар 2650-0302/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 5бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 50 дка от I до VII  или 100 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

            000кв.м идеална част от имот с номер  001001 по КВС на с.Сапарево, м. „Дърляница", целия с площ 151 895  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

15.  Владимир Костадинов  Иванов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536570156 /стар 2650-0354/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 5бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 50 дка от I до VII  или 100 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. .  При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1.20 000 кв.м идеална част от  имот с номер  000676 по КВС на с.Сапарево , м. „Дърляница", целия с площ 79 972  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 2. 30 000 кв.м идеална част от  имот с номер  045013 по КВС на с.Сапарево, м. „Крами дол", целия с площ 172 368  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ.

 

16. Веска Николова Михалкова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536530505 /стар 2650-0482/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 17бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 170 дка от I до VII  или 340 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

      1. 100 000кв.м идеална част от имот с номер 000354 по КВС на с.Сапарево, м. „Кудевските егреци", целия с площ 358 020 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

     2. Имот с номер 000450 по КВС на с.Сапарево, м. „Кудевските егреци", с площ 73 269 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

17. Райна Георгиева Михалкова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536590470 /стар 2650-0363/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 16бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 160 дка от I до VII  или 320 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

      1. Имот с номер 000452 по КВС на с.Сапарево, м. „Лъкатица", с площ 259 374 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х.

 

18. Николай Йорданов Михалков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536500094 /стар 2650-0282/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 80бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 800 дка от I до VII  или 1600 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи: 

        1. 66 621 кв.м идеална част от имот с идентификатор 65365.1.2 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ 199 864кв.м., н.т.п.: пасище.

        2. 300 000 кв.м идеална част от имот с номер 054437 по КВС на с.Сапарево, м. „Каркъмо", целия с площ 537 648  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ.

       3. 450 000 кв.м идеална част от имот с номер 054439 по КВС на с.Сапарево, м. „Лакатица", целия с площ 500 877  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ./181 - с. Сапарево/

 

 

Настоящият протокол да се обявяви и се публикува на интернет страницата на общината. Протоколът подлежи на обжалване по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр.Дупница.

   Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

 

 

Председател:   инж. Р. Георгиева    /.................../

 

 

Секретар:     К. Николов   -         /.................../           

 

 

Членове:

1.      Райна Бояджиева-                     /.................../          

 

 

2.      Жасмина Джоргова       -        /.................../

 

 

3.      Силвия Гладникова   -           /.................../ 

 

 

4.      Иван Базиргянов       -         /.................../   

 

 

5.        Йордан  Куйов          -         /.................../