НовиниПринтирай

ПРОТОКОЛ на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ във връзка с постъпила Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на кмета на Община Сапарева баня

ПРОТОКОЛ

съставен на основание чл. 37и, ал. 6  от ЗСПЗЗ

 

        Днес, 20.05.2015г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня и във връзка с постъпила Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със  Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радка Спасова Георгиева - зам. кмет «СДКЕИ»;

                  СЕКРЕТАР:   Костадин Иванов Николов - юрисконсулт при ОбА                                

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. Райна Бояджиева - ст. Специалист»Общинска собственост»;

                                 2.Жасмина Джоргова ст. експерт"СГС" и еколог

                                3. Силвия Гладникова - кмет на кметство  с. Ресилово

                                           4.Иван Базиргянов-кмет на кметство с.Сапарево

                                5. Йордан Куйов - кмет на кметство  с. Овчарци                                                                    

 

Комисията е в пълен състав.

Дневен ред на заседанието:

1.      Да разгледа Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова.

             Председателят на комисията прочете гласно изнесеното в Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова, след което докладва, че в деловодството е постъпило и Заявление вх.№З-651/18.05.2015г. от Йордан Иванов Лесичков от с.Овчарци.

              Комисията прие следното: Съгласно чл.91, ал.1 от АПК,  когато органът е колективен - в 14-дневен срок, от получаване на жалбата или протеста административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

             Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова е допустима, като е подадена от заинтересовано лице в съответния срок за обжалване, а разгледана по същество е основателна. С  протокол от 04.05.2015г. на Цвета Кирилова Тодорова  - собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5325450017 /стар 2647-0272/-Тодорова, ЦК, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, община Сапарева баня от комисията е предложено да получи 106 116 кв. м. представляващи част от имот с номер  041037 , м. „Дабето", с площ   196 116   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ. Собственика на животновъдният обект притежава общо 13бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260 дка от VIII  до  X категория.  Същата притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ 10,00дка.

            Със Заявление вх.№ З-651/18.05.2015г. Йордан Лесичков е заявил, че се отказва от разпределените му от комисията имоти, съответно  номер  041025 , м. „Дабето", с площ   8 972   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ,  с номер  041033 , м. „Дабето", с площ   26 074   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ и  с номер  041040 , м. „Дабето", с площ   3 571   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ и желае да ползва имота който е ползвал досега, а именно: част от имот с номер  041037 , м. „Дабето", с площ   40дка. по КВС на с.Овчарци.

            Във връзка с изложеното и на основание чл.91, ал.1 от АПК, във вр. с чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията взе следното

 

                                                           РЕШЕНИЕ

            Изменя протокол от 04.05.2015г. на комисия назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня в частта му за разпределение на общинските мери, пасища и ливади в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня по отношение на собствениците на животновъдни обекти Цвета Кирилова Тодорова и Йордан Иванов Лесичков, като след изменението в частта му протокола придобива следното съдържание:

Цвета Кирилова Тодорова  в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5325450017 /стар 2647-0272/-Тодорова, ЦК, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, притежава общо 13бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260 дка от VIII  до  X категория.  Същата притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ 10,00дка. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1. Имот с номер  041025 , м. „Дабето", с площ   8 972   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

           2. Имот с номер  041033 , м. „Дабето", с площ   26 074   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

3.Имот с номер  041040 , м. „Дабето", с площ   3 571   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

           4. 66 116 кв. м. представляващи част от имот с номер  041037 , м. „Дабето", с площ   196 116   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 

Йордан Иванов Лесичков в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5325490052 /стар 2647-0100/ - Лесичков ЙИ, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 4бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

         40000 кв. м. представляващи част от имот с номер  041037 , м. „Дабето", с площ   196 116   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 

Настоящият протокол да се сведе до знанието на заинтересованите лица. Същият може да се обжалва от заинтересованите по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок.

   Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

 

Председател:   инж. Р. Георгиева    /.................../

 

Секретар:     К. Николов   -         /.................../           

 

Членове:

1.      Райна Бояджиева-                     /.................../          

 

2.      Жасмина Джоргова       -        /.................../

 

3.      Силвия Гладникова   -           /.................../ 

 

4.      Иван Базиргянов       -         /.................../   

 

5.        Йордан  Куйов          -         /.................../