НовиниПринтирай

Покана за пресконференция по проект:„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения”

 

 

Уважаеми дами и господа,


Община Сапарева баня,
в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на Началната пресконференция по повод представянето на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-166/25.08.2014 г., Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, Приоритетна ос ІІ„Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация" по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 - 2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Събитието ще се проведе на 30.01.2015 г. (петък) от 13:00 часа, в залата на читалище „Просветен лъч", находяща се на адрес:гр. Сапарева баня 2650, ул. „Германея" № 1


Моля, потвърдете Вашето участие или участието на Ваш представител не по- късно от 17: 00 часа на 29.01.2015 г.
на електронен адрес: evroproekti2014@gmail.com

 


Програма


12:45 - 13:00 часа
- Регистрация на участниците- попълване на присъствен списък, предоставяне на
информационни материали, анкетни карти и формуляри за обратна връзка.

13:00 - 13:10 часа - Откриване на пресконференцията. /г-жа Радка Георгиева - ръководител проект/


13:10 - 13:30 часа -Представяне пред присъстващата аудитория на екипа за управление на проекта, стойността и периода на изпълнение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, очакваните резултати от реализацията на предвидените по проекта дейности. /г-н Георги Алексиев - модератор на събитието/


 13:30 - 13:45 часа - Възможност за задаване на въпроси и провеждане на дискусия.


13:45 - 14:00 часа - Заключителна част и закриване на пресконференцията /г-жа Радка Георгиева - ръководител проект /

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.