НовиниПринтирай

Съобщение за отваряне на пликовете „Предложение” и „Обвързващо предложение” на участниците в процедура –концесия за обект от обществен интерес – ПОС - самостоятелен обект в сграда с идент. номер 65365.602.1154.3.1 по кад. карта на Сап.баня

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК и във връзка с процедура за предоставяне на концесия обявена с обявление пореден № в НКР: 000654, публикувано в електронното издание на ДВ от 28.10.2014г., №2, с предмет и обект: "Управление на услуга от обществен интерес /право на ползване/ на риск на концесионера на обект от обществен интерес - публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 65365.602.1154.3.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 234.00 кв.м., брой нива на обекта: 1, с трайно предназначение: за търговска дейност със стар идентификатор 65365.602.378.3.1, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта - няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1154.3.2, който самостоятелен обект представлява Дискотека, находяща се на първи /полуподземен/ етаж в Малкоетажна пристройка към административна сграда - Общинска администрация, представляваща триетажна сграда със застроена площ от 231.26 кв.м. по АОбС № 121/12.11.2013 г. и застроена площ от 233 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сапарева баня и РЗП 938.16 кв.м., състояща се от един полуподземен и три надземни етажа, находяща се в поземлен имот с идентификационен номер 65365.602.1154 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня, одобрена със Запове дд № РД-18-15/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 6298 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, със стар идентификатор: 65365.602.378, находяща се в УПИ, отреден за парцел І-„За културен дом, МВР, Административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване" в кв.74 по плана на град Сапарева баня, община Сапарева баня, ведно с прилежащата му инфраструктура, включващо като допълнение и право на концесионера да извърши частични строително-ремонтни дейности с оглед довършване на започнатото строителство за експлоатацията й по предназначение", съобщава място, дата и час на публично заседание, на което ще бъдат отворени пликовете „Предложение" и „Обвързващо предложение" на участниците - 05.12.2014 г. от 10:00 часа, в Заседателната зала на  административната сграда на Община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея" № 1.

 

ОбА гр.Сапарева баня