Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за разработване на документация за провеждане на тръжни процедури по дейности 2 и 3 по проект с наименование: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет:  „Избор на изпълнител за Разработване на документация за провеждане на тръжни процедури по дейности 2 и 3 по проект с наименование: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня , чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", изпълнявани по договор за БФП № М13-22-166 от 25.08.2014 г., Приоритетна ос - ІІ „Управление на човешките ресурси", Подприоритeт: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация" по ОП „Административен капацитет,  Бюджетна линия   BG051PO002/13/2.2-14".

 


Публична покана в АОП

 

Разяснения с изх. №П-И-778-1/20.10.2014г. за публична покана за разработване на документация за провеждане на процедури по проект с наименование:„Повишаване на квалификацията на служителите в ОбА Сап. баня "

 Разяснения с изх. №П- 2314-1/22.10.2014г. за публична покана за разработване на документация за провеждане на процедури по проект с наименование:„Повишаване на квалификацията на служителите в ОбА Сап. баня

 

Протокол № 1 от работата на комисията

 

Сключен договор №58/11.11.2014г. с "ТОП АРТИСТС" ООД, град София