Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот–ЧОС/АЧОС№99, том 10, вх. рег.№2380 от 17.06.2014г./, представляващ поземлен имот с идент. №65365.601.295 с площ от 619 кв.м., адрес: гр.Сапарева баня,п.к.2650, ул. „Св. Богородица” №16

                                                             

                ОБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №99, том 10, вх. рег. №2380 от 17.06.2014г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.295 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целият с площ от 619 кв.м., адрес: гр.Сапарева баня, п.к.2650, ул. „Св. Богородица" №16, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана", начин на трайно ползване: „Ниско застрояване", номер по предходен план - УПИ, парцел ХVІ, кв.98 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №264/18.12.1989г. на председателя на на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, при граници и съседи: имоти №№ 65365.601.856, 65365.601.296, 65365.601.294, 65365.601.817»

   На основание: Решение №3 от протокол №10/25.06.2014г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №436 /06.08.2014г.  на Кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 61900,00лв. (шестдесет и една хиляди и деветстотин лева и нула ст.) без включен ДДС или 74280,00лв. (седемдесет и четири хиляди двеста и осемдесет лева и нула ст.) с включен ДДС  Депозит за участие - 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

   Условия за оглед на терена от   07.08.2014г. до 27.08.2014г.  всеки работен ден  от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи - до 27.08.2014г.  -  16.00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията за участие в търга - 27.08.2014г.- 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  28.08.2014г.  от 11.30 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на 04 .08.2014г.  от 11.30 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 03.09.2014г. -  16.00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  03.09.2014г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от 29.08.2014г. до 03.08.2014г.всеки работен ден от 09.00 часа  до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

Общинска администрация Сапарева баня