Профил на купувачаПринтирай

ПРОТОКОЛ №1/10.07.2014г. от проведена публична покана с предмет:„Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/313/00272

  Одобреният на дата 13.08.2014г.  от кмета на община Сапарева баня Протокол №1/10.07.2014г.  на комисията, назначена със Заповед №371/10.07.2014г. на кмета на общината за разглеждане на постъпилите оферти за обществена поръчка проведена по реда на глава 8А от ЗОП с предмет: „Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." е достъпен в прикачения файл.