Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на :«Недвижим имот – ЧОС- поземлен имот с идент.№ 65365.601.245, целият с площ от 595 кв.м.”

 ОБЯВА

 

   Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1014/16.06.2014 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.601.245 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр.София /номер по предходен план - урегулиран позимлен имот, парцел VІІІ, кв. 101 по плана на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 264/18.12.1989  год. на Председателя на ИК на ОбНС- гр. Сапарева баня/ целият с площ от 595 кв.м.

 

   На основание: Решение № 4 от протокол №10/25.06.2014 г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №  440/07.08.2014г.  на Кмета на Община Сапарева баня.

 

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация - гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

 

 Начална тръжна цена  - 59500,00лв. (петдесет и девет хиляди и петстотин  лева и нула ст.) без ДДС.

Депозит за участие - 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                                

   Условия за оглед на терена от   12.08.2014г. до 01.09.2014 г.   всеки работен ден  от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  01.09.2014 г.  -  16.00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  01.09.2014 г.- 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  02.09.2014 г.  от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.                

   Повторен публичен търг ще се проведе на  10.09.2014 г.  от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 09.09.2014 г. -  16.00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  09.09.2014 г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от 03.09.2014г. до 09.09.2014г.  всеки работен ден от 09.00 часа  до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

 

   Oбщинска администрация - град Сапарева баня