Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх. №П-1564-3/18.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня за публикувана в АОП обществена поръчка 00761-2014-0005 / СМР път Паничище/

Изх. П-1564-3/18.07.2014г.

 

 

ДО: ...............................

       ...............................

 

 

Във връзка с постъпилo исканe за разяснение по документацията за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект: „Път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище, в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20" , на основание чл.29 aл.1 и ал. 3 от ЗОП / доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г. / , Ви давам следнoто  разяснение:

 

Въпрос № 1:  Какъв е последният срок за предаване на оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект: „Път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище, в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20" ?

 

Отговор 1:   Възложителят е публикувал в агенцията за обществени поръчки и на сайта на община Сапарева баня в профил на купувача Решение №383 от 14.07.2014 на кмета на община Сапарева баня за промяна срока на получаване на офертите,срока за получаване на документацията и датата на отваряне на офертите.Съгласно извършената промяна крайният срок за получаване на оферти е 28.07.2014г. /понеделник/ 16:30 часа в деловодството на община Сапарева баня, партер.

 

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

За кмет: инж. Васил Маргин - зам. кмет «БИРР» , съгласно Заповед №380/11.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня

 

  СН/