Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх. №П-1546-5/16.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня за публикувана в АОП обществена поръчка 00761-2014-0005 / СМР път Паничище/

 

Изх. №П-1546-5 /16.07.2014г.


ДО: ...............................

 


       Във връзка с постъпили искания за разяснения по документация за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект: „Път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище, в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20" , на основание чл.29 aл.1 и ал. 3 от ЗОП,  Ви давам следните  разяснения:

 

При подготовката на офертата възникнаха следните въпроси по количествената сметка на обекта:

 

I.Път IV-62084 "Сапарева баня - Паничище" от км 3+569.38 до км 7+986.99


Въпрос 1: Сметка 2.1., позиция 1 "Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета." Да включваме ли в цената по тази позиция извозване, както е записано в сметка 2.2., позиция 1 

Отговор 1:  Да се включи в цената и извозването.

 

Въпрос 2: Сметка 2.3., позиция 4 „Двукратно обмазване с битум на бетонови повърхности, подлежащи на закриване." По тази позиция мерната единица и кол-во съвпадат с мерната единица и количество по позиция 2 „Изкоп на съоръжения, в скални почви и всички свързани с това разходи, включително натаварване и". Моля да изясните мерната единица и количеството по позиция 4 ?

 Отговор №2:  За мерната единица   по позиция 4 в Сметка 2.3 е допусната техническа грешка,  вместо  м3 /кубичен метър/ да се чете м2 /квадратен метър/. Количеството по позицията се запазва.

 

Въпрос 3: Сметка 2.5., позиция 2. „Обработка на банкети с асфалт, включително всички свързани с това разходи, уплътняване". Моля да уточните вида и дебелината на асфалта?

 

Отговор 3:   Видът на асфалта е плътен асфалто-бетон, тип А 0/15 с дебелина 4 см.

 

 Въпрос 4: Сметка 2.6. В обяснителната записка и в типовите напречни профили е посочена конструкция: 4см.-плътен асфалт, 4-см. неплътен асфалт и 8см.-битумизиран трошен камък. Моля да потвърдите количествата на асфалта по позиция 1, 2, 3?

 

 Отговор 4:  Потвърждаваме количествата на асфалта по позиция 1, 2, 3 в Сметка 2.6.

 

II.Път IV-62084 " Паничище-Сапарева баня" от км 7+986.99 до км 9+147.20

 

Въпрос 1: Сметка 2.3. позиция 2 „Направа на битумен грунд в три пласта върху тръбни водостоци, включително всички свързани с това разходи". Моля да потвърдите количеството по тази позиция?

 

 Отговор 1:  Потвърждаваме количеството  по позиция 2 в Сметка 2.3.

 

Въпрос 2: Сметка 2.6. В обяснителната записка и в типовите напречни профили е посочена конструкция: 4см.-плътен асфалт, 4-см. неплътен асфалт и 8см.-битумизиран трошен камък. Моля да потвърдите количествата на асфалта по позиция 1, 2, 3

 

Отговор 2:   Потвърждаваме количествата на асфалта по позиция 1, 2, 3 в Сметка 2.6.

 

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

За кмет: инж. Васил Маргин - зам. кмет «БИРР» , съгласно Заповед №380/11.07.2014г. на кмета на      община Сапарева баня

 

 

  ВМ/СН