Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх. №П-1546-3/15.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня за публикувана в АОП обществена поръчка 00761-2014-0005 / СМР път Паничище/

 

Изх. №П-1546-3/15.07.2014г.

 


ДО: ...............................

     


      Във връзка с постъпили искания за разяснения по документация за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект: „Път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище, в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20" , на основание чл.29 aл.1 и ал. 3 от ЗОП Ви, давам следнoто  разяснение:

 

Въпрос №1:  След прочит на Ваш отговор с изх. П-1546-1/14.07.2014г.,моля да поясните кой срок ще се счита за минимален?Да се смята за минимален срок 5 месеца или 180 календарни дни,като дните да са фиксирани по 30 дни в един месец,защото както е написано 5 месеца не отговарят н а180 календарни дни?

 

Отговор 1:  Минималния срок в   МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ и в писмо с изх. №П-1546-1/14.07.2014г.,съдържащо разяснения на Възложителя  относно минималния срок да се чете:

«„Срокове под 5 месеца, респ. 150 календарни дни ще бъдат считани за нереалистични и участник в процедурата, който ги задава за изпълнение ще бъде отстранен от по нататъшно участие!"

 

Въпрос №2:  Също така моля за разяснение,когато е налице обединение на документи котио са за обединението като цяло, кой разписва и с на кого печата трябва да се подпечатват,тъй като ДЗЗД на този етап няма да е регистрирано по ЕИК и съответно няма собствен печат?

 

Отговор 2:  В чл. 56,ал.1,т. 2 от ЗОП е записан следния текст: «Всяка оферта трябва да съдържа: т.2. « при участници обединения -  документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият";Съответно документите,които са за обединението като цяло следва да се разпишат и подпечатат от лицето,посочено в съответния документ, съгласно чл.56,ал.1,т2 от ЗОП.

 

Въпрос №3:  Счита ли се, че км 0+000 е някъде при Паничище?

 

Отговор 3:   Да - на центъра на с.Паничище пред черква «Св.Иван Рилски».

 

 Въпрос №4:  Счита ли се, че работите предмет на поръчката са от км 3+569 до км 9+147, от които от км 7+986 до км 9+147 е участък до Сапарева баня? Т.е от км 0+000 до 3+569 не се прави нищо?

 

Отговор 4:   Общо предмета на поръчката е от  км 3+569 до  км 9+147, като от км.  3+569 до км. 7+986 се работи по един одобрен  технически проект, а от км. 7+986 до км 9+147 по друг одобрен технически проект. От км 0+000 до км. 3+569 проектът е изпълнен и въведен в експлоатация.

 

 

Въпрос №5:  Освен представеното КСС има ли друго?

 

Отговор 5:   Не.

 

 


ИНЖ. САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

За кмет: инж. Васил Маргин - зам. кмет «БИРР» , съгласно Заповед №380/11.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня

 

 

ВМ/СН