Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх. №П-1546-1/14.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня за публикувана в АОП обществена поръчка 00761-2014-0005 / СМР път Паничище/

 

Изх. №П-1546-1/14.07.2014г.

 

ДО: ...............................

       ...............................

 

       Във връзка с постъпилo исканe за разяснение по документацията за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект: „Път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище, в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20" , на основание чл.29 aл.1 и ал. 3 от ЗОП Ви, даваме следнoто  разяснение:

 

Въпрос № 1: В документацията, на стр. 1 от УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, в т. II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА, подточка 2.4. Място и срок за изпълнение на поръчката, във втория абзац е записано:

„ • Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е по предложение на участника, но не по-кратък от 5 месеца и по-дълъг 7 месеца. "

 

В документацията, на втора страница от  МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ, в Т. 1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ" - Ш, в последния абзац е записано:

„Срокове под 6 месеца, респ. 180 календарни дни ще бъдат считани за нереалистични и участник в процедурата, който ги задава за изпълнение ще бъде отстранен от по нататъшно участие!"

 

Моля да уточните минималния срок за изпълнение на поръчката?

 

 Отговор 1:  Допусната е техническа грешка в изписването на минималния срок в   МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ .Същият да се чете  «„Срокове под 5 месеца, респ. 150 календарни дни ще бъдат считани за нереалистични и участник в процедурата, който ги задава за изпълнение ще бъде отстранен от по нататъшно участие!".

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня


За кмет: инж. Васил Маргин - зам. кмет «БИРР» , съгласно Заповед №380/11.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня

 


  СН/