Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх.№П-1531-1/11.07.2014г. на кмета на общ. Сапарева баня за публикувана обществена поръчка в АОП 00761-2014-0004 /Рехабилитация на топлопровод/

 

Изх. П-1531-1/11.07.2014г.

 

ДО: ...............................

       ...............................

 

       Във връзка с постъпилo исканe за разяснение за открита процедура с предмет: "Рехабилитация на външен  топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище "Христо Ботев", сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня" , на основание чл.29 aл.1 и ал. 3 от ЗОП, Ви даваме следнoто  разяснение:

 

Въпрос № 1:  Раздел III 2.3. Технически възможности - минимални изисквания е записано:Участника трябва  да има изпълнени три договора със сходен предмет в последните 5г./2009,2010,2011,2012,2013/.Какво трябва да разбираме под сходен предмет?Моля дайте пояснения!

 

Отговор 1:  Възложителят е посочил в  т.12 Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците», подточка 12.2  от Указанията за провеждане на обществената поръчка   какъв трябва да бъде  сходният предмет на изпълнените договори със следната дефиниция:

          * Дефиниция за сходен предмет на поръчката - под „сходен предмет на поръчката"  следва да се разбира, участникът да е изпълнявал следните видове СМР: (подмяна  и/или изграждане на топлопроводи).

           * Всяка от предвидените за изпълнение СМР трябва да присъства минимум в един от трите договора.

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

 За кмет: инж. Васил Маргин - зам. кмет «БИРР» , съгласно Заповед №380/11.07.2014г. на кмета на община       Сапарева баня

 

  РГ/СН