Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх.№П-1538-1/14.07.2014г. на кмета на общ. Сапарева баня за за публикувана в АОП обществена поръчка 00761-2014-0003/Сграда за етнографско наследство/

 

Изх. П-1538-1/14.07.2014г.

ДО: ...............................

       ...............................


       Във връзка с постъпилo исканe за разяснения за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня", изпълнявани по Договор № 10/313/00272 от 19.12.2013г.,  мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.", на основание чл.29 aл.1 и ал. 3 от ЗОП, Ви давам следните  разяснения:

 

Въпрос №1:  При направеният оглед на място и запознаване с проектната документация възникнаха въпроси касаещи изпълнението на СМР за което най-учтиво Ви молим да ни отговорите на следните въпроси:

 

Керамична фасада

 1.Размер на плочките ?

2.Вариант на покритие ?

3.Цвят на плочките по каталог ?


Отговор 1:  

Керамична фасада

1.Размер на плочките -    височина -200мм, дължина -480мм, дебелина- 29мм;

2.Вариант на покритие - гладко;

3.Цвят на плочките по каталог-  Цвят в нюанс близък до керамичен и ще бъде уточнен в процеса преди монтажа по каталог от Изпълнителя.

 

Въпрос  2:

В проекта и КСС не е предвидена мълниезащита на сградата: Ще се изпълнява ли и ако се изпълнява къде да се отрази това ?Моля дайте пояснения!

 

Отговор 2:  В проекта и количествената сметка не е предвидена мълниезащита и няма да се изпълнява.

 


ИНЖ. САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

За кмет: инж. Васил Маргин - зам. кмет «БИРР» , съгласно Заповед №380/11.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня

 

  ЕН/СН