Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет:„Упражняване на строителен надзор по проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г. ,,Път IV – 62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20”,

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор  по проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г. ,,Път IV – 62084  Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20”, изпълнявани по договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

 

Уникален номер в регистъра на АОП 00761-2014-0006


Решение

Обявление

 

*Указания за ОП

 

* Техническо задание

 

Важно! Документацията бе достъпна за изтегляне до 17:00 часа на 21.07.2014г.

Съобщение за отваряне на  плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., „Път IV-62084 Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20", изпълнявани по Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

 

Договор №52/06.10.2014г. за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00761-2014-0006

 

Заповед № 561/08.10.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на „Т7 консулт" ЕООД, град Пловдив


Информация за изпълнен договор