Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 026 състоящ се от отдели 32-и, 32-з, 32-н, 32-р, 32-с, 68-в от ЛФ за 2014 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 

О Б Я В А

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1от ЗГ; чл.16, ал.1 във вр. с чл.15, ал.3 и ал.4  от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 18 от Протокол №5/26.03.2014 г.; Решение №33 от Протокол №25/01.11.2013 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № 231/13.05.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 026 състоящ се от  отдели  32-и, 32, 32-н, 32-р, 32-с, 68-в от  ЛФ за 2014 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.      ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.      ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

      Продажба на стояща дървесина на корен в обект №026, отдели 32-и, 32-з, 32-н, 32-р, 32-с, 68-в собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 3087 куб.м. /лежаща маса 2451 куб.м./, начална цена за обекта -92 426.83 лв. без ДДС;

3.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект № 026 - отдели 32-и, 32-з, 32-н, 32-р, 32-с, 68-в - 5% от началната цена или  4 621.34 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 27/05/2014 г.

       3.2. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 03.06.2014 год.

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

      4.1. До участие в търга се допускат физически лица, както и търговци, регистрирани в    публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.

      4.2. За да бъдат допуснати до участие в търга кандидатите трябва да представят всички изискуеми документи подробно описани в тръжната документация.

      5.ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 27/05/2014 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 03/06/2014 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0886212628

    ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 27/05/2014 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 03/06/2014 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

  1. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 16.00 часа на 27/05/2014г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 03.06.2014 г.
  2. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 11.00 часа на 28/05/2014год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.
  3. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 11.00 часа на 04.06.2014 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня

 

Документацията може да изтеглите от  тук.

Заповед №296/02.06.2014г.на кмета на община Сапарева баня за спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен в обект №026, състоящ се от отдели 32-и, 32-з, 32-н, 32-р, 32-с, 68-в, с общо стояща маса по сортиментен лист 3087 куб.м. от ЛФ за 2014 г.