НовиниПринтирай

Обявление до Емил Георгиев Велев

Дирекция "Архитектура и градоустройство" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от АПК обявява на Емил Георгиев Велев, че е изготвен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в следния териториален обхват: поземлен имот с планоснимачен № 026261, местност „Над селото" по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм - с цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда, с Възложител Сашка Велкова Тодорова, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобразен с изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи, за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57 / 2001 година/

В 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.128, ал.5 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.