Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: “Реконструкция и основен ремонт на улици в община Сапарева баня;подобект улица „Венелин” и улица „Христо Ботев”, с.Сапарево от 141-191 км 0+423.21 - 0+849.19”

 

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за строителство с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ;ПОДОБЕКТ УЛИЦА „ВЕНЕЛИН" И УЛИЦА „ХРИСТО БОТЕВ", С.САПАРЕВО ОТ 141-191 КМ 0+423.21 -  0+849.19"


Публична покана в АОП

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове

 

Прикачени файлове

Образец 9 _ Административни сведения (30.50 KB) Образец 10_Професионална автобиография на специалиста/експерта (39.50 KB) Образец 8_ Декларация от подизпълнител (33.50 KB) Образец 7_Декларация за участие на подизпълнител (38.00 KB) Образец 1_Оферта (53.50 KB) Образец 2_Техническо предложение (55.00 KB) Образец 3_Ценово предложение (43.50 KB) Образец 3.1_ КСС (34.50 KB) ОБРАЗЕЦ 5_ Декларация_чл._47_ал. 5 от ЗОП (37.00 KB) Образец 6_Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията за изпълнение (32.50 KB) Образец 11_ Справка - декларация с информация за основните договори през последните 5 години (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) (48.50 KB) Образец 12_Декларация от специалиста/експерта за съгласие за участие (35.50 KB) Образец 18_ Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (37.00 KB) Образец 14_ Декларация за ръководен и изпълнителски състав (38.00 KB) Образец 15_ Декларация за посетен терен (32.00 KB) Образец 16_ Декларация за работна ставка (31.50 KB) Образец 17_ Декларация за техническото оборудване (41.00 KB) ОБРАЗЕЦ 4_ Декларация по чл. 47,ал.1 от ЗОП (40.50 KB) Образец 13_ Информация съгласно чл.50,ал.1,т.3 от ЗОП (36.00 KB) Oбразец 19 _Проекто - договор (408.00 KB) Документация и указания за участие в ОП (1.15 MB) Техническо задание (683.50 KB) Схема на уличната мрежа (510.92 KB)