Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС , представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.249 по Кадастралната карта на град Сапарева баня

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - ЧОС , представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.249 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целия с площ от 505 кв.м., гр. Сапарева баня, ул. «Света Богородица» № 22 с трайно предназначение на територията -  урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване/до 10 метра, номер по предходен план: кв. 100, парцел XІІ, при граници и съседи: имоти:№№ 65365.601.856, 65365.601.250, 65365.601.252, 65365.601.253, 65365.601.248«.

   На основание: Решение № 3 от Протокол №23/16.08.2013 г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №570/25.11.2013 г.  на Кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 50 500 лв без ДДС (петдесет хиляди и петстотин лева) и 60 600.00 (шесдесет хиляди и шестотин лева) с ДДС.  Депозит за участие 10% от началната цена без ДДС. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

   Условия за оглед на терена от   27.11.2013г. до 16.12.2013г.  всеки работен ден  от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  16.12.2013г.  -  16.00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  16.12.2013г.- 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  17.12.2013 г.  от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  03.01.2014 г.  от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 02.01.2014 г. -  16.00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  02.01.2014 г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от 18.12.2013 г. до 02.01.2014 г.  всеки работен ден от 09.00 часа  до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

   

Oбщинска администрация Сапарева баня