НовиниПринтирай

Заповед във връзка с предотвратяване на предпоставките за възникване на пожари

На основание Заповед №75/15.03.2011 година на Областен управител на Област Кюстендил във връзка с предотвратяване на предпоставките за възникване на пожари в земеделските имоти и горския фонд в резултат на запалване на стърнища, сухи треви, крайпътни ивици и храсти и във връзка с опазване на околната среда и от материални загуби, на основание на чл. 13 от Наредба №І-153/23.07.1999 год. на МВР и МЗГАР, на чл. 10, ал. 2, т.1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 6, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи

ЗАБРАНЯВАМ:
1. Запалването и изгарянето на слама, стърнища, суха трева, крайпътни ивици и храсти и други горими материали на територията на община Сапарева баня.
2. Паленето на огън и извършването на огневи работи в гори и близост до горски насаждения най-малко на 100 метра, освен на разрешените за това места.
3. Запалването на горими материали, събрани при пролетното почистване на населените места в общината. Същите да се извозват на общинското депо за ТБО.
4. Запалването на отпадъци, депонирани в общинското депо за ТБО.
5. Движението на граждани в района на депото за ТБО.

НАРЕЖДАМ:
1. Кметовете на кметства да вменят задължение на полската охрана да следи за своеволни запалвания на слама, стърнища, сухи треви, крайпътни ивици и храсти от граждани и незабавно да докладват на кметството.
2. На нарушителите на настоящата заповед да бъдат съставяни актове за нарушения на изискванията на Закона за МВР, Закона за опазване на околната среда и Закона за опазване на земеделските земи.
3. Настоящата заповед да се връчи на кметовете на населени места в общината, на Началника на Общинско лесничейство гр. Сапарева баня за огласяване сред населението, за контрол и изпълнение.

*Оригинал на заповедта може да видите в прикачения файл

 

Прикачени файлове

Заповед (693.96 KB)