Профил на купувачаПринтирай

Организиране на Информационна кампания по проект Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА Информационна кампания ПО ПРОЕКТ: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"- Компонент 2 oт Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" - опос ‘2007-2013".


Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове