Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: Извършване на услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителство до въвеждане в експлоатация за

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: "Извършване на услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителство до въвеждане в експлоатация, съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията за обект с наименование: Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр. Сапарева баня, финансиран по ОП „РР", Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество", Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини".

 

Покана


*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове