Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Наредби

Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите.

Наредба № РД-16-295 от 1 парил 2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Наредба № РД-16-294 от 1 април 2008 г. за обследване за енергийна ефективностенергийна ефективност; категориите сертификати за енергийни характеристики на сграда; съдържание на сертификата.

Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продадени количества биогорива.

Наредба № РД-16-348 от 2 април 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.