Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Закони и нормативни актове в областта на ЕЕ

  Законите  и нормативните актове са достъпни на следния линк.

 

Тези нормативни актове уреждат обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност и  имат за цел повишаване на енергийната ефективност като част от политиката по устойчиво развитие на страната чрез:

1. използване на система от дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението, както и при крайното потребление на енергия;

2. въвеждане на схеми за задължения за енергийни спестявания;

3. развитие на пазара на енергийноефективни услуги и насърчаване предоставянето на енергийноефективни услуги;

4. въвеждане на финансови механизми и схеми, подпомагащи изпълнението на националната цел за енергийна ефективност.