Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №18/25.03.2013 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №18/25.03.2013 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.24, т.2; чл.40 от Закона за общинските бюджети, чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и съгласно чл.3, т.2 от Закона за общинския дълг


ОбС Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ

№1

 

1.Община Сапарева баня да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Повишаване на проводимостта на р.Валявица за предотвратяване от наводнения", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", схема BG161РО001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини, при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга - 556 505.00 (петстотин петдесет и шест хиляди петстотин и пет) лева;
Валута на дълга - български лева;
Вид на дълга - краткосрочен;
Условия на погасяване:
Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие".
Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR, плюс максимална надбавка от 4.715 %.
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.
Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Сапарева баня по Договор за безвъзмездна помощ №BG161РО001/4.1-04-0081-С0001, сключен между Община Сапарева баня и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие".
Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Сапарева баня да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнението на решението по т.1.

 

 

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС