Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Административно обслужване

Звена за административно обслужване - 3 броя гишета , находящи се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня. Звеното приема заявления за прдоставяне на достъп до обществена информация.

Работно време - от  08:15часа  до 17:00 часа без обедна почивка
Тел. за връзка 0707/2-33-78 вътр.210

 

Административни услуги предоставяни от сектор „Местни данъци и такси  

Наименование на

административната услуга

срок

цена

1. Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местни данъци и такси

14 дни

3 дни

до 24 часа

5 лв.

10 лв.

15 лв.

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 226 от ДОПК на земеделска земя

14 дни

3 дни

до 24 часа

10 лв.

20 лв.

30 лв.

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК

14 дни

3 дни

до 24 часа

10 лв.

20 лв.

30 лв.

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

14 дни

3 дни

до 24 часа

5 лв.

15 лв.

20 лв.

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

 

Административни услуги

предоставяни от Деловодство

Наименование на

административната услуга

срок

цена

1. Нотариална заверка на доку­менти съгласно чл.83 от ЗННД

веднага

*

Необходими документи: Лична карта; Удостоверение за раждане; Оригинални документи за нотариална заверка.

* Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотари­усите и нотариалната дейност

 

Административни услуги

предоставяни от сектор „ГРАО”

 

Наименование на

административната услуга

срок

цена

 

1. Издаване на удостовере­ние за раждане - оригинал

Извършва се за лицата роде­ни в Сапарева баня и лица родени в чужбина, на които майката е с постоянен адрес в Община Сапарева баня.

веднага

безплатно

 

Необходими документи: Документи за самоличност на родителите

 

2. Издаване на удостовере­ние за раждане - дубликат

Извършва се за лицата роде­ни в Сапарева баня

веднага

3,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

 

3. Припознаване на дете

Извършва се за лицата роде­ни в Сапарева баня

веднага

Заплаща се само нотари­алната заверка

 

Необходими документи: Документ за самоличност на припознаващия; Заявление за припознаване пред длъж­ностното лице (по образец) или нотариално заверена декларация; Удостоверение за раждане - оригинал на припознавания.

 

4. Сключване на граждански брак и съставяне на акт

4.1. Сключване на граждански брак /изнесен ритуал/

След заявява­не в община Сапарева баня

50 лв.

 

100лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Докумен­ти за самоличност на встъпващите в брак; Декларация от встъпващите в брак (по образец); Документи за самоличност на двама свидетели; Удостоверение за семейно положение на встъпващите в брак; - за лица от 16 до 18 годишна възраст, разрешение от районен съд по постоянен адрес.

 

5. Издаване на удостовере­ние за сключен граждански брак - оригинал

веднага

безплатно

 

Необходими документи: Документи за самоличност на встъпващите в брак

 

6. Издаване на удостовере­ние за сключен граждански брак - дубликат

Извършва се за лицата склю­чили граждански брак в гр. Сапарева баня

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

 

7. Съставяне на акт за смърт

веднага

безплатно

 

Необходими документи: Съобщение за смърт, издадено от здравно заведение, където е настъпила смъртта или компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано); Лична карта (личен паспорт за лицата над 70 год., които нямат лична карта) на починалото лице; Документ за самоличност на обявителя.

 

8. Издаване на препис - из­влечение от акт за смърт - за първи път

Веднага, след съставянето на акта

Безплатно

 

Необходими документи: Препис - извлечението от акта за смърт - представлява разрешение за погребение (чл. 61, ал. 1 от ЗГР).

 

9. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

 

10. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи - извлечения от със­тавени актове за гражданско състояние

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление; Документ за само­личност; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

 

11. Приемане на искане и промяна в актовете за граж­данско състояние

3 раб.дни

Безплатно

 

Необходими документи: Съдебно решение; Заявление от лицето; Указ на президента за придобиване, възста­новяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.

 

12. Възстановяване и промя­на на име

30 дни за вземане на решение,

3 дни за съобщаване на лицето

7 дни за обжалв.ане

Безплатно

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите); Заверен пълен препис от акта за раждане.

 

13. Промяна в гражданското състояние при развод в друга държава.

веднага

безплатно

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заверено решение от чуждестранен съда за развод; Ле­гализиран превод на решението на чуждестранния съд; Нотариално заверена декларация от лицето; Молба от лицето.

 

14. Промяна в гражданското състояние при смърт на съпруга /та/

веднага

безплатно

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Препис - извлечение от акта за смърт.

 

15. Издаване на удостовере­ние за липса на съставен акт за гражданско състояние

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Документ удостоверяващ раж­дането (смъртта); Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

 

16. Издаване на удостовере­ние за наследници

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

4,00 лв.

8,00 лв.

12,00 лв.

 

Необходими документи: Молба декларация от наслед­ник; Документ за самоличност; Фактура за платена такса; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

 

17. Издаване на удостовере­ние за семейно положение

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

 

Необходими документи: Декларация по образец; ; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

 

18. Издаване на удостовере­ние за родствени връзки

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; До­кументи за гражданско състояние доказващи родствени връзки (при липса на данни в регистъра на населението); Декларация за родствени връзки; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

 

19. Издаване на удостове­рение за идентичност на имената на едно лице

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

 

Необходими документи: Декларация за идентичност на имена; Документ за самоличност; Документите, в които имената се различават; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

 

20. Издаване на удостовере­ние за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

Заверка за чужбина:

12,00 лв.,

24,00 лв.

36,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление по образец; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

21. Издаване на удостовере­ние за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност на встъпващите в брак; Заявление по образец; Удостове­рение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации)

22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

12,00 лв.,

24,00 лв.

36,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Бобов дол или от кметствата в общината.

23. Приемане и обработка на заявление за постоянен адрес

Веднага

3,00 лв.

Необходими документи: Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр. брак, препис - извлечение за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.)

24. Издаване на удостовере­ние за постоянен адрес

до 15 раб.дни;

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

25. Издаване на удостовере­ние за промяна в данните за постоянен адрес.

до 15 раб.дни

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

26. Приемане и обработка на адресна карта.

Веднага

3,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Адресна карта по образец

27. Издаване на удостовере­ние за настоящ адрес

до 15 раб.дни

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление

28. Издаване на удостовере­ние за промяна в данните за настоящ адрес

до 15 раб.дни

до 7 раб.дни

до 24 часа

3,00 лв.

6,00 лв.

9,00 лв.

 

Необходими документи: Заявен постоянен адрес в гр. Бобов дол, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в гр. Бобов дол (при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в гр. Бобов дол); Доку­мент за самоличност.

 

29. Вписване в регистъра на населението - съставяне на личен регистрационен картон. Поддържане и акту­ализация на данните в ЛРК

Нормативно определен по технологията за поддър­жане на ЕСГРАОН

Безплатно

 

Необходими документи: Заявен постоянен адрес в гр. Бобов дол, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в гр. Бобов дол (при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в гр. Бобов дол); Доку­мент за самоличност.

 

30. Вписване в регистъра на населението на лица получили или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЛРК на лица освободени или лишени от българско гражданство.

7 раб. дни

Безплатно

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Уведомително писмо от МП до Община Бобов дол, удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство (издадено от МП); Удостове­рения за гражданското състояние на лицето; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

 

31. Издаване на удостовере­ние за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребивава­не, или бежанец, или на лице без гражданство.

7 раб. дни

Безплатно

 

Необходими документи: Удостоверение за разрешение за постоянно пребиваване; Документ за самоличност; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес; Документи по гражданско състояние (раждане, гр. брак, развод, смърт - за лицето и членове­те на семейството и др.).

 

32. Издаване на заверен препис или фотокопие от ли­чен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)

до 15 раб. дни

до 7 раб. дни

до 24 часа

1,00 лв.

2,00 лв.

3,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

 

33. Установяване на наличие на българско гражданство.

1. Изпращане до МП - 2 раб. дни от полу­чаването на необходимите документи. Уведомяване и връчване на лицето - до 3 дни от получаването на удостовере­нието.

Безплатно

 

Необходими документи: Документ за самоличност; за­явление по установен образец; заверено копие от акт за раждане; актуална снимка, паспортен формат - 2 бр.; справка от съответната община или кметството по регистрите на населението относно гражданството на лицето; документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната - отнася се за лицата от не български произход; Могат да се представят и докумен­ти, издадени от страната на заселв.ането, с които се удостоверяват посочените по - горе обстоятелства. Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.; документ за платена дър­жавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министер­ство на правосъдието - сметка БНБ - ЦУ, IBAN - BG09 BNBG966130001737, BIC BNBG BGSD.

 

34. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години.

до 7 раб. дни

3,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Документи по гражданско състояние; Заявление.

 

35. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданската регистрация.

Веднага

Безплатно

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Документ за собственост на имота; Заявление.

 

36. Присвояване на ЕГН.

до 7 раб. дни

Безплатно

 

Необходими документи: Преведен и легализиран акт за раждане от чужбина; Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

 

37. Промяна на ЕГН на български гражданин.

до 7 раб. дни

Безплатно

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Акт за раждане.

 

38. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина.

до 7 раб. дни

Безплатно

 

Необходими документи: Преведени и легализирани актове за гражданско състояние; Заявление до кмета на общината.

 

39. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции.

До 7 раб. дни

Безплатно

 

Необходими документи: Писмо от съответната инсти­туция, съобразно законоустановените и правомощия.

 

40. Издавене на удостоверения за настойничество и попечителство.

 

Необходими документи: Образувано дело за настойни­чество или попечителство; Заявление от

 

41. Разрешение за тротоарно право във връзка със строителство

3лв.

 

42. Тротоарно право във връзка със строи­телство

*

 

* І група - гр. Сапарева баня и с. Паничище дневно 30 ст на кв.м, месечно 9 лв. на кв.м; ІІ гр. С. Сапарево, с. Ресилово, с. Овчарци - 25 ст. На кв.м дневно, 7,50 на кв.м месечно

 

43. Издаване на разрешително за разкопаване на улици и тротоари след извършена процедура на съгласуване от инвеститор и/или оператор

В него е посочена цената

 

44. Гаранция за възстановяване на настилка

Посочва се в съответ­ното КСС

 

45. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производ­ствени отпадъци, строителни и земни маси на общинското депо.

до 1 месец

5 лв.

 

Необходими документи: Молба декларация по образец

 

46. Такса за депониране на произ­водствени отпадъци

2,50 лв. на куб.м.

 

47. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 декар лози в селско­стопански земи.

до 1 месец

 

Необходими документи: Заявление свободен текст и документ за собственост,актуална скица на имота, протокол за трасиране на имота

 

48 Издаване на разрешение за де­пониране на строителни отпадъци и земни маси.

до 3 дни

5 лв.

 

Необходими документи: Молба - декларация по образец

 

49. Такса за депониране на земни маси

1,5 лв. на куб.м.

 

50. Такса за депониране на строи­телни отпадъци

2 лв. на куб.м.

 

51. Маркиране на дърва за сеч

до 1 месец

1 лв. на бр.

 

52. Издаване на удостоверение за сеч и извоз

до 1 месец

3 лв.

 

53. Проверка и отговор на жалби на граждани и фирми, свързани с про­блеми по опазване на околната среда.

до 1 месец

 

Необходими документи: Заявление свободен текст.

 

                       

 

 

Административни услуги предоставяни от сектор „Общинска собственост, земеделие и гори”

Наименование на

административната услуга

срок

цена

 

1. Справка по актовите книги.

10 дни

безплатно

 

Необходими документи: Заявление образец

 

2. Препис от емлячен регистър

30 дни

1 лв. на страница

 

Необходими документи: Заявление образец

 

6. Издаване на удостоверения за наличие на реституционни претенции на недвижими имоти общинска собственост.

10 дни

10 лв.

 

Необходими документи: Заявление образец

 

7. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост.

10 дни

1 лв. на страница

 

Необходими документи: Заявление

 

8. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост.

1 месец

безплатно

 

Необходими документи: Заявление - образец, документ за собственост

 

9. Издаване на заповед за отпи­сан (деактуван) или възстановен общински имот.

1 месец

безплатно

 

Необходими документи: Заявление.

 

10. Обстоятелствена проверка за признаване правото на соб­ственост.

5 дни

10 лв.

 

Необходими документи: Заявление - образец, скица на имота и други документи, доказващи собствено

 

13. Продажба на земя частна общинска собственост на физически или юридически лица притежаващи законо­построена сграда върху нея.

 

Необходими документи: Заявление - образец, скица на имота по действащия план, архитектурен проект, удостоверение от гл. архитект на общината, че сгра­дата е законно построена, договор за учредено право на строеж и др.

 

14. Учредяване право на надстро­яване и пристрояване върху имот, общинска собственост.

1 месец след решение на ОбС

16. Учредяване право на надстро­яване и пристрояване върху имот, общинска собственост.

Необходими документи: Заявление - образец, документ за собственост, архитектурен проект за исканото пристрояване или надстрояване и конструктивно становище.

15. Учредяване безвъзмездно право на ползване и управление върху имоти общинска собстве­ност.

1 месец след решение на ОбС

Необходими документи: Заявление.

16. Учредяване възмездно право на ползване върху имоти общин­ска собственост.

1 месец след решение на ОбС

17. Отдаване на общински имоти на концесия.

 

1 месеца след изготвяне на конце­сионни анализи

Необходими документи: Заявление

18. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица.

1 месец след решение на ОбС

Необходими документи: Заявление - образец, документ за собственост

19. Замяна на общински земедел­ски земи със земи, собственост на физически или юридически лица.

1 месеца след ре­шението на ОбС

Необходими документи: Заявление, документ за соб­ственост

20. Ликвидиране на съсобстве­ност между Община Сапарева баня и физически или юридиче­ски лица.

1 месец след ре­шението на ОбС

Необходими документи: Заявление - образец, документ за собственост

21. Отчуждаване на недвижими имоти, собственост на физически или юридически лица.

1 месец след изготвяне на запове­дта

Необходими документи: Заявление, документ за соб­ственост, заповед за отчуждаване и оценка на имота

22. Дарение на имоти - общинска собственост или на идеални части от тях.

1 месец след ре­шението на ОбС

Необходими документи: Заявление

23. Приемане и обработване на искания, молби и жалби свързани с възстановяване на собственост­та върху земи в и извън граници­те на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

1 месец

Необходими документи: Заявление, Решение за възста­новен имот, скица

24. Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани,с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ

1 месец

Необходими документи: Заявление, документ за соб­ственост.

25. Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица.

1 месец след ре­шението на ОбС

2% режийни разноски от

цената на имота

Необходими документи: Заявление, оценка на земедел­ската земя

26. Промяна на предназначението на земеделските земи и включ­ване в строителните граници на населените места.

1 месец

27. Административно произ­водство по чл.34 от ЗСПЗЗ, изземване на земеделска земя от граждани ползвана без правно основание.

1 месец

Необходими документи: Заявление - образец, документ за собственост, протокол от общинската поземлена комисия за въвеждане във владение, скица.

28. Регистрация на тютюнопроизводители.

Необходими документи: Заявление образец.

Забележка: Заявлението се подава до 30 ноември на предходната година.

29. Предоставяне под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд по Наредба приета от ОбС.

1 месец след решение на ОбС

Необходими документи: Заявление за откриване на процедура.

30. Разкриване на временни пунктове за изкупуване на чере­ши и други плодове на терени общинска собственост.

5 дни

Наем кв.м.

Необходими документи: Заявление.

             

 

 

Административни услуги

предоставяни от гл. специалист „Търговия, транспорт, наем и наемни отношения“

Наименование на

административната услуга

срок

цена

1. Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограмен стикер

14 дни

20 лв. авто­мобил

Необходими документи: Заявление от превозвача; Удос­товерение за регистрация; Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства; Копия от удос­товеренията за годност на автомобилите, включени в списък; Копия от удостоверенията “водач на лек так­симетров автомобил”, копие от контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническа­та изправност на таксиметровия автомобил и карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил, за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства; Удостове­рение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци към НАП и МДТ.

2. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

14 дни

*

Необходими документи: Заявление по образец; Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия на документи удостоверя­ващи, юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност; Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъс­тоятелност - оригинал или нотариално заверено копие; Справка за езиковата и професионална квалификация на персонала в обекта по образец; Копия от докумен­ти, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект; Формуляр за определяне на категорията - по образец; Копия от документи за собственост на обекта; Копия от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта; Документ, удос­товеряващ въвеждането на обекта в експлоатация; Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник; Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифа по чл.55, ал. 4 от Закона за туризма.

* До 20 места за сядяне - 110 лв.; от 21 - 50 места за сядане 250 лв.; от 51 - 150 места за сядане 500 лв.; От 151 - 300 места за сядане - 940 лв.; над 300 места за сядане 1400 лв.