НовиниПринтирай

Обявление

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.62, ал.1 от АПК, във връзка с чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на Александър Георгиев Дренски, че със Заповед №СБ-ОАГ-4/21.02.2011 година на Главния архитект на Община Сапарева баня се отменени разрешение за строеж №6/08.02.2011 година на Главния архитект на Община Сапарева баня за строеж: „Едноетажна стопанска сграда" находяща се в поземлен имот с идентификатор №65365.25.92, местност „Коинчица" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър -гр.София, в едно с одобреният инвестиционен технически проект №14/08.02.20011 година.

На основание чл.61,ал.3 от АПК в 30 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня посоченото лице може да обжалва Заповедта, чрез Община Сапарева баня до Административен съд гр.Кюстендил.