Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня за периода 2011-2020 г.

Община Сапарева баня разглежда своите дългосрочни възможности за устойчиво енергийно развитие в посока намаляване на използването на изкопаеми горива (основно въглища и нефтопродукти) и намаляване на енергийната тежест в бюджета на общината и домакинствата чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на местните ресурси на възобновяеми енергийни източници. По този начин ще се постигне екологичен ефект и ще се създадат допълнителни работни места в общината за заети в изграждането и експлоатацията на местни енергийни обекти, мерки по саниране и инсталиране на нови технологии в сградите, отглеждане на енергийни култури и други.
Конкретните насоки на работа на местната администрация в посока постигане визията за устойчиво енергийно развитие са:

1. Създаване на благоприятна среда и привличане на инвестиции за осъществяване на проекти за подобряване на енергийната ефективност и по-ефективно използване на местните ресурси от възобновяеми енергийни източници във всички сектори на обществения и икономически живот - домакинства, промишленост, услуги и транспорт.

2. Максимално и рационално оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и по-специално геотермалната, слънчевата и водната енергия, както и енергията от биомаса.

3. Стимулиране на енергийната ефективност и интегрирането на ВЕИ в общинския и частен сграден фонд чрез популяризиране и внедряване в обществените сгради на високотехнологични и доказали своята рационалност мерки и технологии.

4. Обучение и повишаване на квалификацията на длъжностните лица, които имат отношение към използването на енергията в община Сапарева баня.

5. Повишаване на информираността на населението, включително на подрастващите чрез участие на образователната инфраструктура, за възможностите за използване на ВЕИ и енергийна ефективност.

6. Мобилизиране на усилията на общинската администрация, бизнеса, гражданските сдружения, образователни институции и други заинтересовани лица за иницииране на проекти и участие в дейностите за повишаване на енергийната независимост на общината и подобряване на условията на живот и състоянието на околната среда в Сапарева баня.

Документът е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Стратегия (4.49 MB)