Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №12/28.09.2012 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №12/28.09.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС


На основание: чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 59 и сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №1

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да участва като партньор на ОУ „Христо Ботев" гр.Сапарева баня - Кандидат по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", с проект с наименование „Училище „Пъстър свят"" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.
2. Одобрява представения Проект на споразумение за общинско сътрудничество с оглед кандидатстването по проекта в качеството на партньор, съгл. чл. 59 и сл. от ЗМСМА и т. 3.1.3 от Насоките за кандидатстване.
3. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме по-нататъшни действия във връзка с участието на Община Сапарева баня като партньор на ОУ „Христо Ботев" гр. Сапарева баня за кандидатстване по горепосочената схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като подписва и оформя необходимите документи.

 


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

 

 

 2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони : 0701/ 2 56 19 ; 0707/ 2 33 - 78 ; факс: 0701/4 -79 -18 ; e-mail : sap_oba@abv.bg

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №12/28.09.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.51, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/; чл.72 от Търговския закон /ТЗ/


Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №2

Общински съвет - гр.Сапарева баня приема и одобрява Заключение за оценка на непарична вноска по чл.72,ал.2 от Търговския закон, изготвено от вещи лица назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20120703110203/04.07.2012г. на Агенция по вписванята и отнасящо се до определяне на пазарната стойност на право на собственост върху следните недвижими имоти, а именно:
1.Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.210 по Кадастралната карта на землището на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целият с площ от 5 779 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, за който е съставен АЧОбС №711 от 22.06.2012г. вписан от Служба по вписванята при ДРС под №47, том 7, рег. №1734, от 22.06.2012г., оценен на стойност 1 040 000,00 (един милион и четирдесет хиляди) лева, съгласно заключението за оценка на непарична вноска.
2.Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.214 по Кадастралната карта на землището на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целият с площ от 25 905 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум, за който е съставен АЧОбС №712 от 22.06.2012г. вписан от Служба по вписванята при ДРС под №46, том 7, рег. №1733 от 22.06.2012г., оценен на стойност 4 560 000,00 (четири милиона петстотин и шестдесет хиляди) лева, съгласно заключението за оценка на непарична вноска.

 


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони : 0701/ 2 56 19 ; 0707/ 2 33 - 78 ; факс: 0701/4 -79 -18 ; e-mail : sap_oba@abv.bg

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №12/28.09.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.51, ал.2 и 6 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/; чл.73, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/; чл.3, ал.1, т.4 и чл.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №3

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласие община Сапарева баня да участва съвместно с юридическо лице, регистрирано в РБългария или друга страна членка на Европейския съюз с едноличен собственик Фонд „Закон, справедливост и милосърдие", гр.Москва, Руска Федерация в учредяването на акционерно дружество с:
1. фирма - „Аква Трийтмънт" АД,
2. седалище и адрес на управление - гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. Германея № 1,
3. предмет на дейност -Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Съвременнен медицинско-рехабилитационен център с уникални възможности за генетична диагностика и лечение" на територията на Община Сапарева баня.
4. капитал - в размер на 22 400 000 (двадесет и два милиона и четиристотин хиляди) лева, разделени на 224 000 (двеста двадесет и четири хиляди) поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 лева всяка една.
5. едностепенна система на управление - съвет на директорите от пет лица.

ІІ. Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласие община Сапарева баня да запише 56 000 (петдесет и шест хиляди) поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, на обща стойност 5 600 000 /пет милиона и шестстотин хиляди/ лева, които представляват 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на „Аква Трийтмънт" АД.

ІІІ.Общински съвет - гр.Сапарева баня одобрява проект на Устав на „Аква Трийтмънт" АД.

ІV.Дава съгласие Община Сапарева баня да направи непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, частна общинска собственост - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65365.32.210 по Кадастралната карта на землището на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, целият с площ от 5 779 кв.м., с адрес на ПИ гр. Сапарева баня, местност „Света Богородица", с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 711 от 22.06.2012г., вписан в Служба по вписванията при Дупнишки Районен съд под № 47, том 7, рег. № 1734 от 22.06.2012г., на стойност 1 040 000,00 (един милион и четирдесет хиляди) лева, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по чл.72, ал.2 от ТЗ на три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20120703110203/04.07.2012г. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65365.32.214 по Кадастралната карта на землището на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, целият с площ от 25 905 кв.м., с адрес на ПИ гр. Сапарева баня, местност „Света Богородица", с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: санаториум, балнеосанаториум, профилакториум, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 712 от 22.06.2012г., вписан в Служба по вписванията при Дупнишки Районен съд под № 46, том 7, рег. № 1733 от 22.06.2012г., на стойност 4 560 000,00 (четири милиона петстотин и шестдесет хиляди) лева, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по чл.72, ал.2 от ТЗ на три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20120703110203/04.07.2012г. или и двата имота на обща стойност 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) лева, с която (непарична вноска) да се покрие пълния размер на стойността на акциите, които Община Сапарева баня ще запише при учредяването на„Аква Трийтмънт" АД , съобразно т.ІІ от решението.

V. Определя Кмета на Община Сапарева баня инж.Сашо Кирилов Иванов и Представител на Общински съвет-гр.Сапарева баня - общински съветник Калин Георгиев Гелев за представители на Община Сапарева баня на учредителното събрание на „Аква Трийтмънт" АД и за представители на Община Сапарева баня в Общото събрание на акционерите в същото дружеството след неговото възникване.

VІ. Възлага на определените с т.V от решението представители на Община Сапарева баня на учредителното събрание на „Аква Трийтмънт" АД да извършат от името и за сметка на Община Сапарева баня действията и да подпишат документите, които са необходими за учредяването на „Аква Трийтмънт" АД, за приемане на устав на новото дружество съобразно проекта, одобрен с т.ІІІ от решението, за записване на акции, представляващи 25 на сто от капитала на „Аква Трийтмънт" АД и за извършване на непаричната вноска за покриване на стойността на акциите съобразно т. ІІ и т.ІV от решението.

VІІ. Възлага на определените с т.V от решението представители на Община Сапарева баня на учредителното събрание на „Аква Трийтмънт" АД и на последващите заседания на общото събрание на акицонерите в дружеството след неговото възникване да гласуват с акциите на Община Сапарева баня за вземането съответно от учредителното събрание и от общото събрание на акционерите в „Аква Трийтмънт" АД на решения, с които да се избере съветът на директорите на дружеството, като съветът на директорите да бъде задължен да организира и да осигури завършването и въввеждането в експлотация на медицинския и рехабилитационен център в срок до 36 месеца от влизането в сила на разрешението за строеж и подписването на протокола за строителна линия.

VІІІ.Задължава определените с т.V от решението представители на Община Сапарева баня на учредителното събрание на „Аква Трийтмънт" АД да гласуват съобразно чл.163 от ТЗ.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня, проведено на 28.09.2012 г., с 13 гласа „ЗА".

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС