Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 28.03.2024г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Сапарева баня

                                

                                                                         ПОКАНА

 

       На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Сапарева баня на 28.03.2024г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Общинска администрация - гр. Сапарева баня,

                                                                     

                                                                          СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински съвет - гр. Сапарева баня, при следния

ПРОЕКТ!                                                         Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-428-1/18.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2027 година на Общински съвет гр. Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.26.6, местност „Ридо“, землище Сапарева баня, с площ 2468 кв.м, с трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-509-1/19.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

3.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1377-1/19.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на право на преминаване с транспортен достъп през имот, собственост на Община Сапарева баня.

4.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-24/19.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня за периода 2024-2027 година.

5.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-25/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление през 2023 година.

6.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-26/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на дървесина по утвърден ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване както следва:  подотдел 99 „г“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: смърч-10 куб.м, ела – 19 куб.м, средна строителна дървесина: смърч – 13 куб.м, ела- 15 куб.м, дребна строителна дървесина: смърч – 1 куб.м, ела – 1 куб.м, дърва: смърч – 4 пл.куб.м, ела- 13 пл.куб.м, бук-58 пл.куб.м, трепетлика – 10 пл.куб.м, бреза – 6 пл.куб.м, бяла елша – 6 пл. куб.м, ива – 14 пл. куб.м;

7.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-27/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия в подотдели с проектирани отгледни сечи /прореждане и пробирка/ във високостъблени гори с възраст до 60 год., както следва: отдел 124 „г” със стояща маса- бял бор 60 куб.м, ела 160 куб.м, смърч 50 куб.м, бреза 10 куб.м, ива 10 куб.м, бук 10 куб.м;

8.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-28/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 83 „д” със стояща маса - бял бор 350 куб.м, смърч 270 куб.м, бук 160 куб.м, ела 40 куб; подотдел 81 „г” със стояща маса - бял бор 120 куб.м, смърч 680 куб.м,ела – 90 куб.м, бук 110 куб.м, ива 20 куб.м; подотдел 81 „в” със стояща маса - бял бор 200 куб.м, смърч 340 куб.м, ела 50 куб.м, бук 100 куб.м,  бреза 10 куб.м; подотдел 117 „з” със стояща маса - бял бор 100 куб.м, смърч 20 куб.м, ела 140 куб.м,  трепетлика 10 куб.м;

9.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-29/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 81 „д” със стояща маса - бял бор 190 куб.м, смърч 80 куб.м, ела 10 куб.м, бреза 10 куб.м, ива 10 куб; подотдел 81 „е” със стояща маса - бял бор 60 куб.м, смърч 30 куб.м; подотдел 82 „б” със стояща маса - бял бор 160 куб.м, смърч 30 куб.м, ела 10 куб.м, ива 10 куб.м;

10.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № П-658/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, обнародван в ДВ бр. 62 от 10.08.2010г.

11.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-30/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Обявяване на имот – частна общинска собственост за имот – публична общинска собственост.

12.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-262-1/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на сервитут – право на прокарване и/или преминаване през общински имоти.

13.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-279-4/20.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Замяна на недвижими имоти – частна собственост, с недвижим имот – частна общинска собственост.

14.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-529-1/21.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

15.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-556-1/21.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване и/или преминаване.

16.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-554-1/21.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на сервитут – право на прокарване и/или преминаване през общински имот.

17.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-555-1/21.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване

18.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-556-1/21.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване и/или преминаване

19.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-31/21.03.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на община  Сапарева баня в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  за периода 2024-2030.

 

20.   Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов