Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №5 от 15.02.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/15.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.52, ал.1, и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, чл.96 и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година, ПМС №13 от 29.01.2024 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                          РЕШЕНИЕ 54

 

1.       Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2024 година, както следва:

 

1.1   По приходите в общ размер на 13 692 671 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 6 189 757 лв., в т.ч.:

                  1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 982 999  лв.

      1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 година в размер на 206 758 лв., финансирани със            същата сума, съгласно Приложение № 5

 

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 7 502 914 лв., съгласно Приложение № 1,

     в това число са включени:

       1.1.2.1. Местни приходи от дейност 5 930 000 лв., от тях:

                              1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 205 000 лв.

                              1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 625 000 лв.

                              1.1.2.1.3. Общински такси в размер на  2 210 000 лв.

                               1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци /, в размер на 890 000 лв.

                     1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 1 356 800 лв. в т.ч.:

                               1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 673 800 лв.

                               1.1.2.2.2. Средства  за зимно поддържане и снегопочистване 65 900лв.

                               1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 485 800 лв.

                               1.1.2.2.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности 131 300 лв.

                     1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - 0 лв.

                     1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  35 710 лв.

                     1.1.2.5. Финансиране  180 404 лв., в т.ч. наличности по сметки и преходни остатъци

 180 404 лв.

                

       1.2. По разходите в общ размер на 13 692 671 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

                 1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 6 189 757  лв.

                 1.2.2. За местни дейности в размер на 7 502 914 лв., в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 64 960 лв.

       1.3. Утвърждава общо балансирано бюджетно салдо  по бюджета на общината ,съгласно Приложение №1

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2024 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2024 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на

 8 709 479 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно  Приложение № 12,

                3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 485 400 лв. съгласно Приложение № 12,

                3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

                4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 7 813 761 лв. по прихода и 7 778 051 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

               5. Утвърждава разходите за заплати през 2024 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2

             6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

            6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 8 000 лв.

            6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 50 000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

               6.3. Субсидии и целеви разходи за :

               6.3.1. Читалища 117 208 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .

               6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 16 000 лв., планирани като субсидии  за организации с нестопанска цел в дейност 738 Култура”.съгласно Приложение № 6

                6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 51 000 лв, разпределени съгласно Приложение № 6

             

              6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

              7. Приема следните лимити за разходи:

             7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

            7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 10 000 лв.

             8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

            9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 г., Приложение №15.

           10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно  Приложение № 3.

           11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

           11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2024 година, -  не се предвижда

           11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2024 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Сапарева баня

          11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 0 лв.

          12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер на 900 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

        13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през

 2024 година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

      14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 година в размер на не по-малко от 50% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2023 г.

      15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година, в размер на не по-малко от 50% от размера на вземанията.

      16.  Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство съгласно Приложение № 11.  

      17. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

       17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

       17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

         17.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

       18. Общински съвет гр. Сапарева баня  възлага на кмета:

       18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

        18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

         18.2.1. Прилагането на т. 18.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

         18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

         18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

          18.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

          18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

          19. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

            20. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета:

            20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

             20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 31.03.2024 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2024г.

            21. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които сe намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено

   място.

            22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета


ПРЕДСЕДАТЕЛ

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/15.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 4  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал. 1, ал. 3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал. 1, ал. 4 и чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 55

            1.Общински съвет гр. Сапарева баня отменя Списък с пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за 2024/2025 стопанска година - Приложение №2, приет с Решение №44 от Протокол №4 от 25.01.2024 година, поради установени непълноти и пропуски.

           2. Общински съвет гр. Сапарева баня приема нов Списък с пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за 2024/2025 стопанска година -  Приложение №2.

           3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение поради следните причини: Налице са особено важни обществени интереси, като от закъснение на изпълнението може да последва значителна и/или трудно поправима вреда, като ще  бъде засегната цялостната дейност на Община Сапарева баня.Предварителното изпълнение е необходимо и с оглед осигуряване, организирането и провеждането на процедурата по обявяване/публикуване на списъците на интернет страницата на общината в срок до 1 март на текущата година.

 

Настоящото решение е неразделна част от Решение №44 от Протокол №4/25.01.2024 година.

 


 ПРЕДСЕДАТЕЛ

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/15.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 56

I.                     Общински съвет Сапарева баня изменя структурата на Общинска администрация в Община Сапарева баня, приета с Решение №35 от Протокол №3/28.12.2023г. на Общински съвет Сапарева баня, както следва:

 

1.       Заменя длъжността „Юрисконсулт“ с длъжността Главен експерт „Енергиен мениджър и управление на ресурсите“.

 

 

II.                   Възлага на Кмета на общината да утвърди длъжностното разписание на Общинска администрация и да извърши всички необходими правни и фактически действия, след влизане в сила на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Костадин Николов

 

Протокол №5 от 15.02.2024г. е достъпен в прикачения файл.