Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ    ЗА  2024  ГОДИНА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.   ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА
ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В
КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
КОНЦЕСИИ

 

IV. ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ

 

V.            ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, ЗА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ
НА ЧАСТНИ ИМОТИ

 

 

VI1.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Сапарева баня през 2024 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 година.

 Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

Програмата за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Сапарева баня през 2024 г. е достъпна в прикачения файл.