Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №49 от 20.09.2023г. и решение 753 от заседание на ОбС Сапарева баня

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.52, ал.1, чл.32  и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл.7 ал.5, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, чл.96 и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня;

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 753

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2023 година, както следва:

1.1      По приходите в общ размер на 12 583 384 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.

  1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 5 855 175 лв., в т.ч.:

               1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 406 516  лв.

   1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на 504 264 лв., финансирани със            същата сума, съгласно Приложение № 5

      1.1.1.3. Средства на разпореждане от извънбюджетни сметки в размер на - 55 605 лв.

     1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 6 728 209 лв., съгласно Приложение № 1,

     в това число са включени:

       1.1.2.1. Местни приходи от дейност 4 910 000 лв., от тях:

                           1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 105 000 лв.

                          1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 450 000 лв.

                          1.1.2.1.3. Общински такси в размер на  1 520 000 лв.

                          1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци /, в размер на 835 000 лв.

                     1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 1 334 600 лв. в т.ч.:

                              1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 673 800 лв.

                              1.1.2.2.2. Средства  за зимно поддържане и снегопочистване 66 000лв.

                              1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 485 400 лв.

                              1.1.2.2.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности 109 400 лв.

                     1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - 0 лв.

                     1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  55 290 лв.

                     1.1.2.5. Финансиране  428 319 лв., в т.ч. наличности по сметки и преходни остатъци

 428 319 лв.

               1.2. По разходите в общ размер на 12 583 384 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

                 1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 5 855 175  лв.

                 1.2.2. За местни дейности в размер на 6 728 209 лв., в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 64 960 лв.

       1.3. Утвърждава общо балансирано бюджетно салдо  по бюджета на общината ,съгласно Приложение №1

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2023 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2023 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 6 984 429 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно  Приложение №12,

                3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 485 400 лв. съгласно Приложение № 12,

                3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3 572 960 лв. по прихода и 3 572 960 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

5.Утвърждава разходите за заплати през 2023 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

            6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.

            6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

            6.3. Субсидии и целеви разходи за :

               6.3.1. Читалища 97 580 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .

               6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 16000 лв., планирани като субсидии  за организации с нестопанска цел в дейност 738 Култура”.съгласно Приложение № 6

      6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 51 000 лв, разпределени съгласно Приложение № 6

               6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

             7. Приема следните лимити за разходи:

            7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

            7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 7000 лв.

8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г., Приложение №15.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно  Приложение № 3.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

  11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година, -  не се предвижда

  11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Сапарева баня

  11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 0 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 900 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2022 г., или не по-малко от 89 000 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година, в размер на не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв.

16.  Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство съгласно Приложение № 11.  

17. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

  17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

 17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 17.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

18. Общински съвет гр. Сапарева баня  възлага на кмета:

18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

  18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

   18.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

  18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

  18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

  18.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

  18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

19. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

20. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета:

  20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

  20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

  20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 30.09.2023 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2023г.

21. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено място.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение

 

Приложение 1

КОД

0

 

 

 

 

 

функция

 

 

 

 

 

 

група

ПОКАЗАТЕЛИ

§§

Годишен

държавни

местни

дофинансиране

дейност

 

 

план

 дейности

дейности

 

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

1 105 000

 

1 105 000

 

 

-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК

01-03

15 000

 

15 000

 

 

-Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ

13-01

350 000

 

350 000

 

 

-Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ  СРЕДСТВА

13-03

320 000

 

320 000

 

 

-Д-K ПРИ ПРИДОБ.НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН

13-04

300 000

 

300 000

 

 

 - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

13-08

120 000

 

120 000

 

 

ДРУГИ ДАНЪЦИ

20-00

0

 

 

 

 

2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

3 805 000

0

3 805 000

 

 

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ

24-00

1 450 000

0

1 450 000

 

 

-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА  НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ

24-04

1 200 000

 

1 200 000

 

 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА  ИМУЩЕСТВО

24-05

80 000

 

80 000

 

 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

24-06

170 000

 

170 000

 

 

 -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ

24-08

0

 

0

 

 

ОБЩИНСKИ ТАKСИ

27-00

1 520 000

 

1 520 000

 

 

-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ

27-01

0

 

0

 

 

-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И  ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

27-02

0

 

0

 

 

 -ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДР.ОБЩ.СОЦИАЛ.УСЛ.

27-04

65 000

 

65 000

 

 

-ЗА ПОЛЗВ. ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ И ДР.

27-05

5 000

 

5 000

 

 

-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

27-07

750 000

 

750 000

 

 

-ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ

27-10

150 000

 

150 000

 

 

 -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

27-11

50 000

 

50 000

 

 

 -ДРУГИ ОБЩ.ТАKСИ

27-29

500 000

 

500 000

 

 

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАKАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ

28-00

120 000

 

120 000

 

 

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

36-00

50 000

 

50 000

 

 

ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ

37-00

-350 000

0

-350 000

 

 

 -ВНЕСЕН ДДC (-)

37-01

-300 000

 

-300 000

 

 

 -ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)

37-02

-50 000

 

-50 000

 

 

 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ

40-40

950 000

 

950 000

 

 

ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ

41-00

65 000

 

65 000

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ (1 + 2):

 

4 910 000

0

4 910 000

 

 

II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

6 741 116

5 406 516

1 334 600

 

 

III ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО)

31-00

6 741 116

5 406 516

1 334 600

 

 

 - ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)

31-11

5 406 516

5 406 516

 

 

 

 - ОБЩА ИЗРАВНИТ.СУБСИДИЯ  И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)

31-12

739 800

 

739 800

 

 

 - ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХОДИ (+)

31-13

485 400

0

485 400

 

 

ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ПО БАК

31-18

0

 

109 400

 

 

111  ТРАНСФЕРИ

 

0

 

0

 

 

 ТРАНСФЕРИ между бюджети

61-00

0

0

0

0

 

Вътрешни трасфери в системата на първостепенен разпоредител

61-09

0

 

 

 

 

ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ

62-00

0

0

 

 

 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)

62-01

0

 

 

 

 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ  (-)

62-02

0

 

 

 

 

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

55 290

0

55 290

 

 

ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./Ф.(НЕТО)

76-00

55 290

 

55 290

 

 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ(-)

76-21

 

 

 

 

 

-ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)

76-22

55 290

 

55 290

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III):

 

11 706 406

5 406 516

6 299 890

 

 

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

876 978

448 659

428 319

 

 

 -  ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (-)

83-00

 

 

 

 

 

  - В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-)

83-81

 

 

 

 

 

 - ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (-)

83-22

0

0

 

 

 

  - В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-)

83-89

0

 

 

 

 

 - СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (+/-)

88-03

-55 605

-55 605

 

 

 

ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)

93-00

 

 

 

 

 

-ЧУЖДИ СРЕД.ОТ ДРУГИ ЛИЦАНЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.(+/-)

93-10

0

0

 

 

 

- ПОГАШЕНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ

93-18

0

0

 

 

 

 - друго финансиране - операции с пасиви (+/-)

93-39

0

0

 

 

 

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) (+/-)

95-00

932 583

504 264

428 319

 

 

-ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ  ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)

95-01

932 583

504 264

428 319

 

 

-ОСТАТЪK В ЛВ.РАВНОСТ.ПО ВАЛ.СМ.ОТ ПРЕДХ.ПЕР.(+)

95-02

0

0

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)

12 583 384

5 855 175

6 728 209

 

 

 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:

 

0

0

 

 

 

 

0

0

64 960

 

 

РАЗХОДИ

 

12 583 384

5 855 175

6 663 249

64 960

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

 

 

 

 

 

 ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

1

 ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ

 

0

0

 

 

1 1 117

ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

0

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

0

 

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

0

 

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

0

 

0

 

1 1 122

ОБЩИНСKА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

835 800

795 000

 

40800

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

35 000

25 000

10 000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

173 160

163 000

2 000

8 160

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

-ХРАНА

10-11

10 000

 

10 000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

20 000

 

20 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

40 000

 

40 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

250 000

 

250 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ

10-30

40 000

 

40 000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

8 000

 

8 000

 

 

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

10-52

10 000

 

10 000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

15 000

 

15 000

 

 

 

10-69

0

 

 

 

 

 -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)

10-91

0

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ

10-92

10 000

 

10 000

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

4 000

 

4 000

 

 

 ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ  И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)

19-00

30 000

 

30 000

 

 

СТИПЕНДИИ

40-00

0

 

 

 

 

-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

42-14

40 000

 

40 000

 

 

РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ

46-00

5 000

 

5 000

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

1 525 960

983 000

494 000

48960

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА

53-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

1 525 960

983 000

494 000

48960

1 1 123

ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

0

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

134 400

 

134 400

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

26 880

 

26 880

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

3 000

 

3 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

0

 

0

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1 000

 

1 000

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

165 280

 

165 280

 

11 532

ПРОГРАМИ

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

0

0

 

 

2

 ГРУПА ОТБРАНА

 

181 159

175 159

6 000

0

2 2 282

ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

90 000

90 000

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

18 000

18 000

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

41 331

41 331

 

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

3 500

3 500

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

5 650

5 650

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

2 000

2 000

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

28 000

28 000

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ

10-62

2 181

2 181

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

149 331

149 331

 

 

2

ГРУПА ПОЛИЦИЯ,ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ

 

 

 

2 2 239

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

10 300

10 300

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

2 060

2 060

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

0

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

5 000

5 000

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

0

 

 

0

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

8 468

8 468

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

25 828

25 828

 

0

2 5 283

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

1 700

 

1 700

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

300

 

300

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

500

 

500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1 500

 

1 500

 

 

ВОДА,ГОРИВА ЕНЕРГИЯ

10-16

2 000

 

2 000

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

6 000

 

6 000

 

3

ОБРАЗОВАНИЕ

 

3 836 965

3 752 085

84 880

 

3 0 311

ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСKИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

724 168

724 168

0

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

12 480

12 480

0

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

155 766

155 766

0

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

0

0

 

-ХРАНА

10-11

172 127

172 127

0

0

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

9 500

4 500

5 000

 

 

-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ.

10-14

14 086

14 086

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

9 000

4 000

5 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

24 400

4 400

20 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

9 760

4 760

5 000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

0

 

0

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

500

500

 

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

1 500

 

1 500

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

1 133 287

1 096 787

36 500

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

0

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

1 133 287

1 096 787

36 500

 

3 0 322

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

1 899 901

1 899 901

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

84 928

84 928

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

426 544

426 544

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

219 258

219 258

 

 

 

-ХРАНА

10-11

30 525

30 525

 

 

 

-МЕДИKАМЕНТИ

10-12

700

700

 

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

7 000

7 000

 

 

 

-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ.

10-14

4 000

4 000

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

55 000

55 000

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

44 000

44 000

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

72 033

72 033

 

 

 

ТЕКУЩ РЕМОНТ

10-30

0

 

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

4 000

4 000

 

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

2 000

2 000

0

 

 

СТИПЕНДИИ

40-00

16 100

16 100

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

2 646 731

2 646 731

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

8 567

8 567

 

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

8 567

8 567

0

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

2 655 298

2 655 298

0

0

3 0 336

СТОЛОВЕ

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

32 400

 

32 400

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

6 480

 

6 480

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

1 500

 

1 500

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

8 000

 

8 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

48 380

0

48 380

 

3 0 337

Други дейности по образованието

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

0

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

0

 

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

0

 

 

 

4

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

713 726

708 726

5 000

 

4 0 431

ДЕТСKИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

180 800

180 800

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

2 000

2 000

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

36 560

36 560

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

-ХРАНА

10-11

36 000

36 000

 

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

11 424

11 424

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

17 500

15 000

2 500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

227 500

225 000

2 500

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

0

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

511 784

506 784

5 000

 

4 0 437

ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

54 000

54 000

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

5 000

5 000

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

11 800

11 800

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

0

 

 

 

-МЕДИKАМЕНТИ

10-12

3 000

3 000

 

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

2 000

2 000

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

1 596

1 596

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

5 000

5 000

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

23 000

23 000

0

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

105 396

105 396

 

 

4 0 469

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО-здр.медиатор

 

 

 

 

 -ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

02-00

12 380

12 380

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

2 484

2 484

0

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

81 682

81 682

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

96 546

96 546

0

 

5

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

312 895

138 625

174 270

 

5 3 524

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

66 400

 

66 400

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

5 000

 

5 000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

14 280

 

14 280

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-ХРАНА

10-11

65 000

 

65 000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

3 000

 

3 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

10 000

 

10 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

2 000

 

2 000

 

 

ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО

10-13

2 000

 

2 000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

1 000

 

1 000

 

 

Придобиване на материални активи

52-00

3 590

 

3 590

 

 

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ  И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ (БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)

19-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

172 270

 

172 270

 

     5 3 524

КЛУБ НА ИНВАЛИДА

45-00

1 000

 

1 000

 

 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

45-00

1 000

 

1 000

 

 5 3 532

ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

 

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

0

 

 

 

     5 3 561

ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ

 

0

 

 

 

 

АСИСТЕНТСКА  ПОДКРЕПА

 

 

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

02-00

115 520

115 520

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ

05-00

23 105

23 105

 

 

 

АСИСТЕНТСКА  ПОДКРЕПА

99-99

138 625

138 625

 

 

6

БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

4 635 719

0

4 635 719

 

6 1 603

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

0

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

0

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

15 000

 

15 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

80 000

 

80 000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

10 000

 

10 000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

5 800

 

5 800

 

 

 ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ  И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)

19-00

0

 

0

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

110 800

 

110 800

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

1 025 000

 

1 025 000

 

 

 

53-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1 102 800

 

1 102 800

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

1 213 600

0

1 213 600

 

6 1 604

ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

5 000

 

5 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

150 000

 

150 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

10 000

 

10 000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

20 000

 

20 000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

185 000

 

185 000

 

6 1 606

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

20 000

 

20 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

60 000

 

60 000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

80 000

 

80 000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

160 000

 

160 000

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА

53-00

0

 

0

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

160 000

 

160 000

 

6 1 619

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

490 000

 

490 000

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

8 000

 

8 000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

99 600

 

99 600

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

5 000

 

5 000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

100 000

 

100 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

100 000

 

100 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

139 939

 

139 939

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

40 000

 

40 000

 

 

-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK)

19-00

5 000

 

5 000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

500

 

500

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

2 000

 

2 000

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

990 039

 

990 039

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

510 000

 

510 000

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

510 000

 

510 000

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

1 500 039

 

1 500 039

 

6 2 622

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

1 000

 

1 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

25 000

 

25 000

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

26 000

 

26 000

 

6 2 623

ЧИСТОТА

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

38 400

 

38 400

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

7 680

 

7 680

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

5 000

 

5 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1 500 000

 

1 500 000

 

 

-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK)

19-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

1 551 080

 

1 551 080

 

6  2 626

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

0

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

0

 

0

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

0

 

0

 

7

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

419 520

97 580

305 940

16 000

7 2 714

СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

 

 

 

 

 

ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА 

01-00

40 800

 

40 800

 

 

ОСИГУРИТЕЛНИ В-КИ ОТ Р-ЛИ

05-00

8 160

 

8 160

 

 

 

02-00

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

ХРАНА

10-11

0

 

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

2 000

 

2 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

10 000

 

10 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1 000

 

1 000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

 

 

 

 

СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

45-00

51 000

 

51 000

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

112 960

0

112 960

 

7 3 738

ЧИТАЛИЩА

 

 

 

 

 

 

СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

45-00

113 580

97 580

 

16 000

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

0

 

0

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

113 580

97 580

0

16 000

7 3 745

ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

10 200

 

10 200

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

2 040

 

2 040

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

500

 

500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

10 000

 

10 000

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

22 740

 

22 740

 

7 3 759

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО KУЛТУРАТА

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

10 200

 

10 200

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

2 040

 

2 040

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

500

 

500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

4 000

 

4 000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

2 000

 

2 000

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

 

 

 

 

СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

45-00

 

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

151 500

 

151 500

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

170 240

 

170 240

 

8

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

792 160

0

792 160

 

8 2 829

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСKО И ГОРСKО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

237 600

 

237 600

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

30 000

 

30 000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

50 000

 

50 000

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

8 000

 

8 000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

28 000

 

28 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

22 000

 

22 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

67 000

 

67 000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

0

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

2 200

 

2 200

 

 

-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK)

19-00

500

 

500

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

445 300

 

445 300

 

8 3 832

СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

15 000

 

15 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

150 000

 

150 000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

165 000

 

165 000

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

 

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

 

 

0

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

165 000

0

165 000

 

8 6 898

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИKОНОМИKА

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

142 800

 

142 800

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

28 560

 

28 560

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

5 000

 

5 000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

5 000

 

5 000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

500

 

500

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

181 860

 

181 860

 

ІX.

ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ

0

 

0

 

 

 -ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ

10-69

0

 

 

 

9 0 910

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

 

0

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА

22-00

 

 

 

 

 

- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В СТРАНАТА

22-21

0

 

 

 

 

- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА

22-24

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

0

 

0

 

9  0  998

РЕЗЕРВ

 

0

 

 

 

 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)

97-00

0

0

 

 

                 

 

 

 

 

 

Приложение №2

 

С П Р А В К А

       за числеността на персонала  по бюджета  за 2023г.      

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

Д  Е Й Н О СТ

числ.на

      СБРЗ

 

01.01.2023г.

01.01.2023 г

І. Държавни дейности

49,5

 

Общинска администрация

38,5

 

Детски ясли и кухни

8

 

Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща

3

 

ІІ. Местни дейности

103

 

Образование - уч.столове

3

900

Домашен социален патронаж

6

920

Чистота

4

800

 Жил.стр.БКС и опазване околна среда

48

850

Обредни домове и зали

1

850

Др.дейности по култура

1

850

Спортни бази

4

850

Други дейности по икономиката

14

850

Общинско лесничейство

11

1800

ІІІ. Дофин.на държ. д-ти

4

 

Общинска администрация

4

850

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3

       ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ  2023 год.

№ по ред

Наименование на второстепенния разпоредител

1

СУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня

2

ДГ „Св. Анна” гр. Сапарева баня

3

Общинско предприятие „Общинско лесничейство”

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

План - Сметка

За приходите и необходимите разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на площадки за ТБО, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, съгласно чл.66  от  ЗМДТ  в Община Сапарева баня за 2023 година.

 

ПРИХОДИ

План-сметка 2023 г.

І.

Общо приходи за дейноста

1 551 080 лв.

1.

От такса "Битови Отпадъци" при 75% събираемост

600 000 лв.

2.

Приходи от недобори 30 %

  300 000 лв.

3.

Дофинансиране

651 080  лв.

II.

РАЗХОДИ

1 551 080 лв.

1

Разходи за транспортиране на отпадъци от нерегламентирани сметища

110 000 лв

2

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, почистване на уличните платна,площадите, алеите,парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване

150 000 лв.

 

Миене на улици и площади

10 000 лв.

3

Събиране и транспортиране на битови и биоотпадъци в рамките на населените места и територията на община  Сапарева баня

551 080 лв.

4

Поддържане на два броя площадки за претоварване на ТБО

80 000 лв.

5

Проучване , проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения включително отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за депониран отпадък на тон

100 000 лв.

6

Разходи за транспорт на отпадъци до депо

550 000лв

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №5

С П Р А В К А

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по бюджета на общината за 2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК

ОБЩО

в това число:

 

 

 

 

 

 

 

Държавни дейности

в т.ч. целеви средства

Местни дейности

в т.ч. целеви средства

Дофинансиране

в т.ч. целеви средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Общи държавни служби - всичко:

0

0

0

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Отбрана и сигурност - всичко:

31 000

31 000

0

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

31 000

31 000

 

 

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Образование - всичко:

177 583

177 583

55 605

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

177 583

177 583

55 605

 

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Здравеопазване - всичко:

295 681

295 681

0

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

295 681

295 681

 

 

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:

0

0

0

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:

428 319

0

0

428 319

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

428 319

 

 

428 319

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:

0

0

0

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Икономически дейности и услуги - всичко:

0

0

0

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:

0

0

0

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

         - капиталови разходи

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ОБЩО РАЗХОДИ:

932 583

504 264

55 605

428 319

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

932 583

504 264

55 605

428 319

0

0

0

 

      - капиталови разходи

0

0

0

0

0

0

0

11

Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо

0

 

 

 

 

 

 

12

Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми

0

 

 

 

 

 

 

13

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

932 583

504 264

55 605

428 319

0

0

0

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Субсидии за спортни клубове и др.нестопански организации от местни  дейности за 2023г     

                                                

№ по

ред

НАИМЕНОВАНИЕ

СПОРТ

КУЛТУРА

1.

Клуб по биатлон и лека атлетика                             25000.00

2.

Ски клуб  деца и младежи                                          3000.00

3.

Ски клуб ветерани                                                       3000.00

3.

Футболен клуб "Германея"                                        10000.00

4.

Футболен клуб  с.Овчарци                                          4000.00

5.

Футболен клуб с.Сапарево                                         2000.00

6.

Футболен клуб с.Ресилово                                         4000.00

7.

Читалища   в това число  фолклорни                                                        16000.00 състави  и фестивали  8000.00 лв.                                                                         

 

8.

Клуб на инвалида                                                                                          1000.00

9.

Клуб на пенсионера                                                                                      1000.00

 

ОБЩО                                                            51000.00                             18 000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

С П Р А В К А

          за пътуващите учители от направление - Образование гр.Сапарева баня

 за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

 

 №

Трите имена на служителя

длъжност

Маршрут от...... до

Цена на билета за 1 ден

Сума за един месец,лв

1.

Таня Христова Пешкова

Детска учителка

 Сапарево–Овчарци- Сапарево

2,40

50,40

2.

Цветана Василева Гладникова

Директор ДГ

 Ресилово   Сапарева

баня- Ресилово

2,80

58,80

3.

Катя Василева Йовева

Детска учителка

 Ресилово – Сап.баня – Ресилово

2,80

58,80

4.

Илиана Славчова Кьосева

Детска учителка

 Самораново – Ресилово -  Самораново

2,00

42,00

5.

Виктория Пламенова Иванова

Детска учителка

Сап..баня – Овчарци-Сап.баня

2,00

42,00

6.

Борислава Василева Василева

Детска учителка

 Бистрица Сап.баня Бистрица

6,00

126,00

7.

Светлана Йорданова Мантаркова

Детска учителка

 Овчарци- Сап.баня -Овчарци

2,00

42,00

8.

Сашка Иванова Конакчийска

учител

Дупница - Сап. баня

3,60

75,60

9.

Диана Василева Васева

Учител

Големо село - Сап. баня

7,60

159,60

10

Тинка Милчова Иванова - Тачова

Учител

Дупница - Сап. баня

3,60

75,60

11

Гергана Димчова Андрейна

Учител

Сапарево - Сап. баня

2,00

42,00

12

Лалка Василева Маринова

Учител

Бобошево - Сап. баня

8,60

180,60

13

Снежана Великова Дашева

Учител

Ресилово - Сап. баня

2,80

58,80

14

Юлия Николова Йорданова

Учител

Ресилово - Сап. баня

2,80

58,80

15

Мария Маринова Лазова

Учител

Овчарци - Сап. баня

2,00

42,00

16

Красимира Кирилова Сакаджийска

Учител

Овчарци - Сап. баня

2,00

42,00

17

Милена Димитрова Попова

Учител

Сапарево - Сап. баня

2,00

42,00

18

Десислава Иванова Станоева

Учител

Сапарево - Сап. баня

2,00

42,00

19

Емил Павлов Димитров

Учител

Дупница - Сап. баня

3,60

75,60

20

Мая Георгиева Никлина

учител

Сапарево - Сап. баня

2,00

42,00

21

Диана Иванова Станоева

Учител

Сапарево- Сап. баня

2,00

42,00

22

Йорданка Огнянова Базиргянова

учител

Сапарево-Сап.баня

2,00

42,00

23

Любослава Сашова Атанасова

учител

Сапарево-Сап.баня

2,00

42,00

24

Росен Борисов Кирилов

учител

Дупница-Сап.баня

3,60

75,60

25

Юлияна Кирилова Шопова-Тошева

учител

Дупница-Сап.баня

3,60

75,60

26

Яна Георгиева Чинова

учител

Дупница-Сап.баня

3,60

75,60

 

ВСИЧКО:

 

 

 

1709,40

    

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Сапарева баня за 2023г.

Наименование

№ на §§

ОБЩО

в т.ч. от ЕС

общински бюджет

ОП"Човешки ресурси"

 

 

 

 

ІІ.Трансфери

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)

62-00

 

0

 

Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)

63-00

270400

270400

0

Всичко трансфери:

 

 

 

0

ІІІ.Временни безлихв.заеми

 

-55290

0

-55290

ІV.Депозити и средства по сметки

 

 

 

 

Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)

43648

43648

0

Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)

 

 

 

Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)

95-00

 

 

 

Всичко приходи

 

258758

314048

-55290

Разходи

 

258758

258758

0

ПРСР

 

 

 

 

ІІ.Трансфери

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)

62-00

0

0

 

Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)

63-00

1890079

1890079

0

Всичко трансфери:

 

 

 

 

ІІІ.Временни безлихв.заеми

 

0

0

0

ІV.Депозити и средства по сметки

 

 

 

 

Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)

 

 

0

Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)

 

 

 

Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)

95-00

 

 

 

Всичко приходи

 

1890079

1890079

 

Разходи

 

1890079

1890079

 

ОП" ТГС"

 

 

 

 

ІІ.Трансфери

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)

62-00

0

0

 

Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)

63-00

1424123

1424123

0

Всичко трансфери:

 

1424123

1424123

 

ІІІ.Временни безлихв.заеми

 

0

0

0

ІV.Депозити и средства по сметки

 

 

 

 

Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)

 

 

0

Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)

 

 

 

Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)

95-00

0

0

0

Всичко приходи

 

1424123

1424123

 

Разходи

 

1424123

1424123

 

Общо приходи по проекти

 

3572960

3628250

-55290

Общо разходи по проекти

 

3572960

3572960

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

С П Р А В К А

за разпределение на субсидията за 2023 година по читалища

 

№ по ред

БУЛСТАТ код

Наименование на читалище

Местонахождение                       (община, кметство)

Субсидирана численост

Субсидия общо за 2023 г.               

Одобрена субсидия от комисията

 

 

 

 

 

 

13 940

 

 

 

 

 

 

(субс. бр.)

(в лева)

(в лева)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

254380

Читалище "Просветен лъч- 1905"

гр.Сапарева баня

3,00

41 820,00

45 280

 

2

176460760

Читалище "От извора - 2013"

гр.Сапарева баня

1,00

13 940,00

17 940

 

3

254408

Читалище "Пробуда- 1923"

с.Овчарци

1,00

13 940,00

17 940

 

4

254415

Читалище "Нов живот"

с.Ресилово

1,00

13 940,00

15 940

 

5

254397

Читалище "Народни будители- 1926"

с.Сапарево

1,00

13 940,00

15 940

 

 

 

ВСИЧКО:

 

7,00

97 580,00

113 040

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

 

ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - САПАРЕВА БАНЯ

 

 

                                      ПЛАН - СМЕТКА за  2023година

 

 

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

1 100 000

I

ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

237 600

II

ДРУГИ ВЪЗНАГР.-обезщет. и гр.договори

30 000

III

ОСИГУРОВКИ

50 000

IV

ИЗДРЪЖКА ОБЩО

127 700

 

В т.ч.

 

1

ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО

8 000

2

МАТЕРИАЛИ

28 000

 

канцеларски материали

 

 

материали - р.части, автомобили

 

 

маркиране - шпрей и боя, тръби

 

3

ГОРИВА

22 000

4

ВЪНШНИ УСЛУГИ

67 000

 

добив дървесина

 

 

залесяване

 

 

изграждане на горски път

 

 

телефони,интернет,охрана,куриери, услуги багер

 

 

разрешителни оръжие, винетки

 

 

лесозащита - укрепване на баражи и водоеми

 

5

КОМАНДИРОВКИ

 

6

ЗАСТРАХОВКИ

2 200

7

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

500

7

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

0

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

445 300

  ПРИЛОЖЕНИЕ №12    

     

ИНВЕСТИЦИОННА    ПРОГРАМА на община Сапарева баня за 2023 година

 

по

ред

 

 

Наименование на обекта

 

План

2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Източници на финансиране

Целева

субсидия

Преход. остатък

СС

ДФЗ

НПВУ

ТГС

 

 

ПМС

  1.

 Проучване и проектиране инфраструктурни обекти

  125000

 

125 000

 

 

 

 

  2.

Закупуване компютърна конфигурация и оборудване СУ Хр.Ботев

 8 567

8567

 

 

 

 

 

 3.

Преместване терена, консервация, реставрация и експониране на раннохристиянска гробница ул."Й.Попмихайлов и ул."Златен век"

 151 500

 

151 500

 

 

 

 

 4.

Подмяна облицовка и водна каскада пред административна сграда гр.Сап.баня,  оформяне на централно градско пространство УПИ65365.602.1154,

 

510 000

 

 

510 000

 

 

 

 

 

5.

Изграждане и ремонт на канализация и канализационни отклонения първи и втори етап

977803

  485400

492403

 

 

 

 

 

12.

Проектиране на втора част на парк „НиколайХайтов“, извършване на ремонтни дейности, изграждане на атракциони и облагородяване

 

600000

 

 

 

 

 

 600000

 

 

 

Автомобил СГ

35875

 

3587

 

 

 

32288

 

Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - кметство, находящ се в с. Ресилово, община Сапарева баня

 

 1196777

 

 

 

 

 1196777

 

 

15.

Екопътека „Валявица“ II, гр, Сапаревабаня, общ. Сапарева баня

 

514123

 

 

 

 

 

 

 

 514123

 

 

 

16.

Ремонт едноетажна сграда за обществено обслужване посетителски и информационен център Сап.баня

 

310 000

 

 

 

 

 

 310000

 

 

 

"Строителство, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Сапарева баня"

 

1890079

 

 

 

1890079

 

 

 

 

ВСИЧКО:

6984429

493967

1282490

1890079

1861482

1424123

32288

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

за периода от

до

 

 

 

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023г

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

Сапарева баня

 

       код по ЕБК:

6008

 

 

 

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в лева)

 

 

I. П Р И Х О Д И,  П О М О Щ И   И   Д А Р Е Н И Я

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

Н А И М Е Н О В А Н И Е

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 0 1 ¦

 

 

 

 

 

01-00

Данък върху доходите на физически лица:

6 997

15 000

16 000

18 000

22 000

 

01-03

патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници

6 997

15 000

16 000

18 000

22 000

13-00

Имуществени и други местни данъци :

933 136

975 000

1 032 200

1 070 000

1 135 800

 

13-01

данък върху недвижими имоти

288 375

300 000

320 000

330 500

350 000

 

13-03

данък върху превозните средства

299 880

320 000

340 000

350 000

370 000

 

13-04

данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

261 360

265 000

277 200

290 500

310 800

 

13-08

туристически данък

83 521

90 000

95 000

99 000

105 000

24-00

Приходи и доходи от собственост

1 537 609

1 530 000

1 762 000

1 873 200

1 937 600

 

24-04

нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

1 171 606

1 280 000

1 500 000

1 600 000

1 650 000

 

24-05

приходи от наеми на имущество

77 713

80 000

84 000

88 200

92 600

 

24-06

приходи от наеми на земя

128 690

170 000

178 000

185 000

195 000

 

24-07

приходи от дивиденти

159 600

0

0

0

0

27-00

Общински такси

1 289 276

1 405 000

1 484 300

1 551 900

1 630 600

 

27-04

за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги

52 567

60 000

63 000

66 100

69 500

 

27-05

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.

1 573

5 000

5 300

5 500

5 800

 

27-07

за битови отпадъци

552 837

670 000

703 500

740 600

780 000

 

27-10

за технически услуги

149 112

150 000

160 500

165 400

174 000

 

27-11

за административни услуги

34 438

40 000

42 000

44 100

46 300

 

27-17

за притежаване на куче

377

0

0

0

0

 

27-29

други общински такси

498 372

480 000

510 000

530 200

555 000

28-00

Глоби, санкции и наказателни лихви

93 383

121 000

127 100

133 500

141 300

 

28-02

глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

900

1 000

1 100

1 200

1 300

 

28-09

наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

92 483

120 000

126 000

132 300

140 000

36-00

Други приходи

22 858

50 000

52 500

55 000

57 800

 

36-11

получени застрахователни обезщетения за ДМА

296

0

0

0

0

 

36-19

други неданъчни приходи

22 562

50 000

52 500

55 000

57 800

37-00

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-538 509

-350 000

-367 500

-385 900

-397 900

 

37-01

внесен ДДС (-)

-483 844

-300 000

-315 000

-330 800

-340 000

 

37-02

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)

-54 665

-50 000

-52 500

-55 100

-57 900

40-00

Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)

1 718 714

950 000

1 260 000

1 470 000

1 620 000

 

40-30

постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи

13 885

0

0

0

0

 

40-40

постъпления от продажба на земя

1 704 829

950 000

1 260 000

1 470 000

1 620 000

41-00

Приходи от концесии

80 992

90 000

94 500

99 200

105 000

45-00

Помощи и дарения от страната

5 831

0

0

0

0

 

45-01

текущи помощи и дарения от страната

5 831

0

0

0

0

ВСИЧКО

99-99

I. В С И Ч К О   П Р И Х О Д И,  П О М О Щ И   И   Д А Р Е Н И Я

5 150 287

4 786 000

5 461 100

5 884 900

6 252 200

 

 

      в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

 

 

 

 

 

 

 

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

910 967

1 077 820

1 130 600

1 184 900

1 251 400

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

910 967

1 077 820

1 130 600

1 184 900

1 251 400

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

162 079

200 550

210 600

221 500

232 900

 

02-01

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения

113 332

129 100

135 600

142 400

150 100

 

02-02

за персонала по извънтрудови правоотношения

32 396

51 750

54 300

57 200

60 000

 

02-08

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

16 351

19 700

20 700

21 900

22 800

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

200 914

253 430

266 900

280 600

295 700

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

123 481

153 190

161 100

169 300

177 800

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

51 409

63 250

66 700

70 100

74 100

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

26 024

36 990

39 100

41 200

43 800

10-00

Издръжка

3 294 254

2 085 769

2 161 100

2 250 900

2 371 800

 

10-11

Храна

70 863

78 750

82 500

86 800

91 000

 

10-13

Постелен инвентар и облекло

15 772

28 600

30 200

31 500

33 200

 

10-15

материали

347 523

226 269

238 600

248 700

262 200

 

10-16

вода, горива и енергия

538 945

422 650

442 500

460 300

489 800

 

10-20

разходи за външни услуги

2 279 189

1 076 000

1 126 800

1 171 500

1 230 700

 

10-30

Текущ ремонт

0

189 000

199 100

208 300

218 600

 

10-51

командировки в страната

574

9 500

10 000

10 600

11 300

 

10-52

краткосрочни командировки в чужбина

0

5 250

5 500

5 700

6 000

 

10-62

разходи за застраховки

17 734

24 550

25 900

27 500

29 000

 

10-63

такса ангажимент по заеми

1 094

0

0

0

0

 

10-69

други финансови услуги

747

0

0

0

0

 

10-92

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски

20 646

21 000

0

0

0

 

10-98

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи

1 167

4 200

0

0

0

19-00

Платени данъци, такси и административни санкции

115 988

15 800

16 500

17 300

18 100

 

19-01

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

115 487

15 800

16 500

17 300

18 100

 

19-81

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

501

0

0

0

0

22-00

Разходи за лихви по заеми от страната

6 941

0

0

0

0

 

22-21

Разходи за лихви по заеми от банки в страната

6 923

0

0

0

0

 

22-24

Разходи за лихви по други заеми от страната

18

0

0

0

0

42-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

8 700

42 000

44 100

46 300

48 600

 

42-14

обезщетения и помощи по решение на общинския съвет

8 700

42 000

44 100

46 300

48 600

45-00

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

113 657

85 700

90 100

94 900

101 000

46-00

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 458

5 250

5 500

5 800

6 000

51-00

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

311 179

544 300

570 000

590 000

620 000

52-00

Придобиване на дълготрайни материални активи

827 644

1 938 000

2 000 000

2 227 000

2 341 000

 

52-03

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

3 086

0

0

0

0

 

52-04

придобиване на транспортни средства

36 000

20 000

25 000

35 000

40 000

 

52-06

изграждане на инфраструктурни обекти

788 558

1 918 000

1 975 000

2 192 000

2 301 000

ВСИЧКО

99-99

II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

5 954 781

6 248 619

6 495 400

6 919 200

7 286 500

 

 

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

  ІІІ. ТРАНСФЕРИ

 03 ¦

 

 

 

 

 

31-00

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

1 034 750

1 034 300

1 034 300

1 034 300

1 034 300

 

31-12

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)

594 100

594 100

594 100

594 100

594 100

 

31-13

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)

440 200

440 200

440 200

440 200

440 200

 

31-18

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х

450

0

0

0

0

61-00

Трансфери между бюджети (нето)

100 999

0

0

0

0

 

61-01

трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

100 999

0

0

0

0

62-00

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

-151 345

0

0

0

0

 

62-01

- получени трансфери (+/-)

504 759

0

0

0

0

 

62-02

- предоставени трансфери (+/-)

-656 104

0

0

0

0

64-00

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП

5 000

0

0

0

0

 

64-01

- получени трансфери (+)

5 000

0

0

0

0

ВСИЧКО

99-99

III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ

989 404

1 034 300

1 034 300

1 034 300

1 034 300

76-00

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

-21 040

0

0

0

0

ВСИЧКО

99-99

IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

-21 040

0

0

0

0

 

 

V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 0 5  ¦

 

 

 

 

 

 

 

V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)      (V.=I.-II.+III.+ІV.)

163 870

-428 319

0

0

0

 

 

VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.)

(163 870)

428 319

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

       VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 0 6 ¦

 

 

 

 

 

83-00

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)

-114 863

0

0

0

0

 

83-22

погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)

-114 863

0

0

0

0

 

83-71

получени краткосрочни заеми от други лица  в страната (+)

495 000

0

0

0

0

 

83-81

погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)

-495 000

0

0

0

0

95-00

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)  

-49 007

428 319

0

0

0

 

95-01

остатък в левове по сметки от предходния период (+)

379 312

428 319

0

0

0

 

95-07

наличност в левове по сметки в края на периода (-)

-428 319

0

0

0

0

ВСИЧКО

99-99

VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

-163 870

428 319

0

0

0

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

101

101 Изпълнителни и законодателни органи

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

36 998

40 320

42 300

44 000

46 700

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

36 998

40 320

42 300

44 000

46 700

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

123 858

142 800

150 000

157 600

166 100

 

02-01

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения

113 332

127 300

133 700

140 400

148 000

 

02-02

за персонала по извънтрудови правоотношения

10 105

12 000

12 600

13 200

14 000

 

02-08

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

421

3 500

3 700

4 000

4 100

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

29 532

36 750

38 500

40 500

42 800

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

18 249

22 200

23 300

24 500

26 000

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

7 439

9 150

9 600

10 000

10 600

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

3 844

5 400

5 600

6 000

6 200

10-00

Издръжка

469 349

405 700

396 300

415 900

435 500

 

10-11

Храна

11 643

5 250

5 500

5 800

6 000

 

10-15

материали

51 822

24 200

25 400

26 700

28 000

 

10-16

вода, горива и енергия

55 193

84 000

88 200

92 500

97 000

 

10-20

разходи за външни услуги

320 809

203 000

210 000

220 500

230 500

 

10-30

Текущ ремонт

 

42 000

44 100

46 300

48 600

 

10-51

командировки в страната

267

8 400

8 800

9 200

9 700

 

10-52

краткосрочни командировки в чужбина

 

5 250

5 500

5 700

6 000

 

10-62

разходи за застраховки

11 720

8 400

8 800

9 200

9 700

 

10-69

други финансови услуги

747

0

0

0

0

 

10-92

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски

15 981

21 000

 

 

 

 

10-98

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи

1 167

4 200

 

 

 

19-00

Платени данъци, такси и административни санкции

27 615

10 500

11 000

11 500

12 000

 

19-01

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

27 615

10 500

11 000

11 500

12 000

42-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

8 700

42 000

44 100

46 300

48 600

 

42-14

обезщетения и помощи по решение на общинския съвет

8 700

42 000

44 100

46 300

48 600

46-00

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 458

5 250

5 500

5 800

6 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

698 510

683 320

687 700

721 600

757 700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

205

205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

0

1 800

1 900

2 000

2 100

 

02-01

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения

 

1 800

1 900

2 000

2 100

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

0

340

600

900

1 200

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

190

300

400

500

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

 

100

200

300

400

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

 

50

100

200

300

10-00

Издръжка

3 999

4 250

4 500

4 800

5 100

 

10-15

материали

2 500

550

600

700

800

 

10-16

вода, горива и енергия

 

2 100

2 200

2 300

2 400

 

10-20

разходи за външни услуги

1 499

1 600

1 700

1 800

1 900

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

3 999

6 390

7 000

7 700

8 400

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

301

301 Образование

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

16 080

29 100

30 500

32 000

33 700

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

16 080

29 100

30 500

32 000

33 700

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

385

0

0

0

0

 

02-08

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

385

0

0

0

0

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

3 296

5 840

6 200

6 500

6 900

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

1 953

3 500

3 700

3 800

4 000

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

885

1 500

1 600

1 700

1 800

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

458

840

900

1 000

1 100

10-00

Издръжка

84 690

88 100

92 400

97 100

102 200

 

10-13

Постелен инвентар и облекло

0

5 500

5 800

6 000

6 400

 

10-15

материали

11 603

16 600

17 400

18 300

19 200

 

10-16

вода, горива и енергия

55 424

56 750

59 500

62 500

65 700

 

10-20

разходи за външни услуги

12 770

7 100

7 400

7 800

8 200

 

10-51

командировки в страната

228

550

600

700

800

 

10-62

разходи за застраховки

0

1 600

1 700

1 800

1 900

 

10-92

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски

4 665

 

 

 

 

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

104 451

123 040

129 100

135 600

142 800

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

401

401 Здравеопазване

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

10-00

Издръжка

7 702

7 300

7 600

7 900

8 400

 

10-13

Постелен инвентар и облекло

2 100

2 100

2 200

2 300

2 400

 

10-15

материали

2 495

2 600

2 700

2 800

3 000

 

10-16

вода, горива и енергия

607

0

0

0

0

 

10-20

разходи за външни услуги

2 500

2 600

2 700

2 800

3 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

7 702

7 300

7 600

7 900

8 400

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

503

503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

50 879

67 900

72 000

74 900

78 600

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

50 879

67 900

72 000

74 900

78 600

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

557

3 500

3 700

3 900

4 000

 

02-08

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

557

3 500

3 700

3 900

4 000

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

10 206

14 100

14 800

15 600

16 300

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

6 226

8 600

9 000

9 500

10 000

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

2 881

3 500

3 700

3 900

4 000

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

1 099

2 000

2 100

2 200

2 300

10-00

Издръжка

81 570

91 350

95 700

100 600

105 500

 

10-11

Храна

59 220

73 500

77 000

81 000

85 000

 

10-13

Постелен инвентар и облекло

729

2 100

2 200

2 300

2 400

 

10-15

материали

4 284

2 100

2 200

2 300

2 400

 

10-16

вода, горива и енергия

16 068

10 500

11 000

11 500

12 000

 

10-20

разходи за външни услуги

1 269

2 100

2 200

2 300

2 400

 

10-62

разходи за застраховки

0

1 050

1 100

1 200

1 300

45-00

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

1 460

1 700

1 800

1 900

2 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

144 672

178 550

188 000

196 900

206 400

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

601

601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

427 503

475 100

495 000

520 000

550 000

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

427 503

475 100

495 000

520 000

550 000

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

14 680

15 750

16 500

17 200

18 100

 

02-02

за персонала по извънтрудови правоотношения

8 103

8 250

8 700

9 000

9 500

 

02-08

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

6 577

7 500

7 800

8 200

8 600

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

83 906

100 100

105 000

110 200

116 000

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

52 092

60 500

63 500

66 700

70 000

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

21 630

25 000

26 200

27 500

29 000

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

10 184

14 600

15 300

16 000

17 000

10-00

Издръжка

1 052 737

679 669

713 300

738 500

787 700

 

10-13

Постелен инвентар и облекло

0

5 200

5 500

5 800

6 000

 

10-15

материали

216 992

127 619

135 000

140 000

148 000

 

10-16

вода, горива и енергия

376 358

230 400

240 600

249 000

268 400

 

10-20

разходи за външни услуги

454 613

160 700

168 000

172 000

185 000

 

10-30

Текущ ремонт

0

147 000

155 000

162 000

170 000

 

10-51

командировки в страната

79

550

600

700

800

 

10-62

разходи за застраховки

3 601

8 200

8 600

9 000

9 500

 

10-63

такса ангажимент по заеми

1 094

0

0

0

0

19-00

Платени данъци, такси и административни санкции

1 237

5 300

5 500

5 800

6 100

 

19-01

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

1 197

5 300

5 500

5 800

6 100

 

19-81

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

40

0

0

0

0

51-00

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

311 179

544 300

570 000

590 000

620 000

52-00

Придобиване на дълготрайни материални активи

811 144

1 750 000

1 800 000

2 000 000

2 100 000

 

52-03

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

3 086

0

0

0

0

 

52-04

придобиване на транспортни средства

36 000

0

0

0

0

 

52-06

изграждане на инфраструктурни обекти

772 058

1 750 000

1 800 000

2 000 000

2 100 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

2 702 386

3 570 219

3 705 300

3 981 700

4 197 900

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

602

602 Опазване на околната среда

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

33 315

38 900

40 800

42 800

44 900

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

33 315

38 900

40 800

42 800

44 900

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

210

0

0

0

0

 

02-08

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

210

0

0

0

0

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

6 717

7 800

8 200

8 700

9 200

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

3 940

4 700

4 900

5 200

5 500

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

1 827

1 900

2 000

2 100

2 200

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

950

1 200

1 300

1 400

1 500

10-00

Издръжка

1 205 539

516 400

542 100

556 600

581 800

 

10-15

материали

1 000

6 300

6 500

6 600

6 800

 

10-20

разходи за външни услуги

1 204 539

510 100

535 600

550 000

575 000

19-00

Платени данъци, такси и административни санкции

86 675

0

0

0

0

 

19-01

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

86 675

0

0

0

0

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

1 332 456

563 100

591 100

608 100

635 900

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

702

702 Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

26 856

38 900

40 800

42 900

45 000

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

26 856

38 900

40 800

42 900

45 000

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

5 236

7 900

8 300

8 800

9 500

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

3 165

4 700

4 900

5 200

5 500

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

1 308

2 000

2 100

2 200

2 500

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

763

1 200

1 300

1 400

1 500

10-00

Издръжка

7 395

13 150

13 900

14 300

14 800

 

10-15

материали

116

2 100

2 200

2 300

2 400

 

10-16

вода, горива и енергия

7 279

10 500

11 000

11 200

11 500

 

10-20

разходи за външни услуги

0

550

700

800

900

45-00

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

43 000

67 500

70 800

75 000

80 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

82 487

127 450

133 800

141 000

149 300

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

703

703 Култура

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

18 854

47 800

50 200

52 800

55 500

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

18 854

47 800

50 200

52 800

55 500

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

6 102

5 200

5 500

5 800

6 100

 

02-08

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

6 102

5 200

5 500

5 800

6 100

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

3 579

10 500

11 200

11 800

12 300

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

2 275

6 400

6 800

7 100

7 300

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

923

2 600

2 800

3 000

3 200

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

381

1 500

1 600

1 700

1 800

10-00

Издръжка

12 850

17 900

18 900

20 100

21 800

 

10-15

материали

500

1 100

1 200

1 300

1 400

 

10-16

вода, горива и енергия

1 531

0

0

0

0

 

10-20

разходи за външни услуги

10 423

14 700

15 500

16 500

18 000

 

10-62

разходи за застраховки

396

2 100

2 200

2 300

2 400

45-00

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

69 197

16 500

17 500

18 000

19 000

52-00

Придобиване на дълготрайни материални активи

16 500

168 000

175 000

192 000

201 000

 

52-06

изграждане на инфраструктурни обекти

16 500

168 000

175 000

192 000

201 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

127 082

265 900

278 300

300 500

315 700

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

802

802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

189 913

199 500

210 500

220 000

235 000

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

189 913

199 500

210 500

220 000

235 000

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

14 188

31 500

33 000

35 000

36 500

 

02-02

за персонала по извънтрудови правоотношения

14 188

31 500

33 000

35 000

36 500

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

37 387

42 000

44 200

46 400

48 800

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

22 786

25 400

26 700

28 000

29 500

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

9 233

10 500

11 000

11 600

12 200

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

5 368

6 100

6 500

6 800

7 100

10-00

Издръжка

136 051

134 200

141 600

148 500

156 300

 

10-13

Постелен инвентар и облекло

12 943

13 700

14 500

15 100

16 000

 

10-15

материали

33 459

26 200

27 600

28 900

30 500

 

10-16

вода, горива и енергия

26 485

23 100

24 500

25 500

26 800

 

10-20

разходи за външни услуги

61 147

68 000

71 500

75 000

78 800

 

10-62

разходи за застраховки

2 017

3 200

3 500

4 000

4 200

19-00

Платени данъци, такси и административни санкции

461

0

0

0

0

 

19-81

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

461

0

0

0

0

52-00

Придобиване на дълготрайни материални активи

0

20 000

25 000

35 000

40 000

 

52-04

придобиване на транспортни средства

0

20 000

25 000

35 000

40 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

378 000

427 200

454 300

484 900

516 600

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

803

803 Транспорт и съобщения

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

10-00

Издръжка

225 872

120 800

127 100

138 000

143 300

 

10-15

материали

21 752

15 800

16 600

17 500

18 300

 

10-20

разходи за външни услуги

204 120

105 000

110 500

120 500

125 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

225 872

120 800

127 100

138 000

143 300

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

806

806 Други дейности по икономиката

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

110 569

140 300

148 500

155 500

162 000

 

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

110 569

140 300

148 500

155 500

162 000

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 099

0

0

0

0

 

02-08

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

2 099

0

0

0

0

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

21 055

28 100

29 900

31 200

32 700

 

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

12 795

17 000

18 000

18 900

19 500

 

05-60

здравно-осигурителни вноски от работодатели

5 283

7 000

7 500

7 800

8 200

 

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

2 977

4 100

4 400

4 500

5 000

10-00

Издръжка

6 500

6 950

7 700

8 600

9 400

 

10-15

материали

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

 

10-16

вода, горива и енергия

0

5 300

5 500

5 800

6 000

 

10-20

разходи за външни услуги

5 500

550

1 000

1 500

2 000

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

140 223

175 350

186 100

195 300

204 100

 

 

 

за периода от

до

        II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

01.1.2023 г.

31.12.2026

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

 

 

 

 

Сапарева баня

 

       код по ЕБК:

6008

 

 

 

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Годишен отчет

Разчет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

§§

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 02 ¦

 

 

 

 

 

 

901

901 Разходи некласифицирани в другите функции

 

 

 

 

 

 

 

(наименование на дейността)

 

 

 

 

 

22-00

Разходи за лихви по заеми от страната

6 941

0

0

0

0

 

22-21

Разходи за лихви по заеми от банки в страната

6 923

0

0

0

0

 

22-24

Разходи за лихви по други заеми от страната

18

0

0

0

0

 

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

6 941

0

0

0

0

                       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

Протокола е достъпен в прикачения файл.