НовиниПринтирай

Докладна записка за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

От инж. Сашо Иванов - Кмет на
Община Сапарева баня.


ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества;
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от Закона за месно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/;чл.51, ал.5 от Закона за общинската собственост; чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/;

                                                                                     
                                                                                    МОТИВИ:
1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:
Наредбата за условията и реда упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества e приета с Решение №15 по протокол №5 от 27.02.2008г. на ОбС-гр.Сапарева баня.
Подзаконавия нормативен акт не съдържа текст, който предвижда участието на общината в създаването на търговски дружества с общинско участие различни от ЕООД и ЕАД, въпреки, че законодателя чрез Закона за общинската собственост е предоставил тази възможност за извършване на стопанска дейност от общините.

2.Цели който се поставят:
Нормативно допускане на отношения отнасящи се до реда и начина за образуване и преобразуване на търговски дружества с общинско участие различни от ЕООД и ЕАД и регламентиране на същите отношения доколкото не са уредени в Търговксия закон, Закона за общинската собственост и останалата нормативна база.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Регламентиране на реда и начина за образуване и преобразуване на търговски дружества с общинско участие, различни от ЕООД и ЕАД, доколкото това не е уредено в Търговксия закон, Закона за общинската собственост и останалата нормативна база.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложения проект е изготвен в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, както и Търговския закон поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския съюз.

Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното

                                                                                                Проект !
                                                                                              РЕШЕНИЕ

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня измененя и допълва Наредба за условията и реда упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с Решение №15 по протокол №5 от 27.02.2008г. на ОбС-гр.Сапарева баня, както следва:
1. Чл.3, ал.1 се изменя така:
„Чл.3.(1). Общински съвет може да образува търговски дружества с общинско участие, както следва:
1.Еднолични търговски дружества с ограничена отговорност - ЕООД;
2.Еднолични акционерни дружества - ЕАД;
3.Търговски дружества, в които общината е собственик на част от дяловете - ООД;
4.Търговски дружества, в които общината е собственик на част от акциите - АД;

2. В чл.3 се създава нова ал.3 със следния текст:
„Чл.3.(3). В дружествата по чл.3,ал.1,т.1 и т.2 общината е едноличен собственик на целия капитал."

3. В чл.3 се създава нова ал.4 със следния текст:
„Чл.3.(4). Дружествата по чл.3, ал.1, т.3 и т.4 са юридически лица, различни от юридическите и физически лица-собственици на дяловете и акциите в тях. Дружествата отговарят за задълженията си със своето имущество, а собственици на дялове и акции (включително Община Сапарева баня) - до размера на своето участие."

4. Чл.4 се изменя, като досегашния текст става ал.1 и се създава ал.2 със следия текст:
„Чл.4.(2). Решението за образуване и преобразуване на търговско дружество, задължително включва:
1.фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
2.предмета на дейност на дружеството и срока на дружеството;
3.капитала на дружеството и начина на формирането му;
4.името, съответно фирмата на и единния идентификационен код на съдружниците;
5.броя на акциите или дяловете, на които се разпределя капитала и номиналната им стойност и размера, с който община Сапарева баня като съдружник участва;
6.начина на управление и представителство;
7.други права и задължения на съдружниците.

5.Създава се нов чл.4а със следния текст:
„Чл.4а. При приемането на решение за образуване или преобразуване на търговско дружество общинският съвет приема и учредителен акт, съответно дружествен договор за дружествата с ограничена отговорност или устав на акционерното дружество."

6.Създава се нов чл.4б със следния текст:
„Чл.4б. Изменение в предмета на дейност на регистрирани търговски дружества се извършва след решение на общинския съвет."

7.Създава се нов чл.4в със следния текст:
„Чл.4в. Предложения по реда на този раздел могат да правят кмета на общината,
постоянните комисии към общинския съвет, групите общински съветници и общинските
съветници индивидуално.

Вносител:
/инж.Сашо Иванов - Кмет на
Община Сапарева баня/

Съгласувал:
/К. Николов - мл. юрисконсулт/

Изготвил:
/К. Николов - мл. юрисконсулт/

 

Документът е достъпен в прикачените файлове